Bankové záruky

EXIMBANKA SR poskytuje platobné aj neplatobné bankové záruky pre veľké aj malé firmy.

Platobné záruky sa vystavujú v mene klienta v prospech komerčných bánk na Slovensku i v zahraničí s cieľom optimalizovať jeho rizikový profil. Neplatobné záruky sa vystavujú v prospech zahraničných odberateľov s cieľom získať ručenie EXIMBANK YSR za realizáciu komplexných kontraktov v zahraničí.

Veľké firmy aktívne využívajú tak platobné, ako aj neplatobné bankové záruky.  Pre malé a stredné podniky sú vhodné najmä neplatobné bankové záruky za exportné kontrakty.

Pre viac informácií je potrebné kontaktovať:

odbor malých a stredných klientov: + 421 2 59 398 214
odbor veľkých klientov: + 421 2 59 398 809
financovanie@eximbanka.sk

 

Platobné bankové záruky

  • Záruka za platobnú podmienku – beneficientom platobnej záruky za platobnú podmienku je zahraničný resp. tuzemský odberateľ, resp. banka vystavujúca platobnú záruku (v prípade vystavenia protizáruky).
  • Záruka za úver – v prípade vystavenia platobnej záruky za úver (za vývozné financovanie resp. na technológiu) je beneficientom záruky financujúca banka, leasingová spoločnosť resp. priamo dodávateľ technológie.

Neplatobné bankové záruky

  • Záruka za ponuku (Bid Bond) – vystavená na základe žiadosti príkazcu – účastníka verejnej súťaže  ako odškodnenie v prípade, úspešný účastník odstúpi od svojej ponuky počas doby jej viazanosti alebo odmietne uzatvoriť zmluvu o vývoze.
  • Záruka za dobré prevedenie kontraktu (Performance Bond) – vystavená na základe žiadosti príkazcu – dodávateľa v prospech odberateľa na zaistenie rizík v prípade nesplnenia dohodnutých zmluvných podmienok (napr. nedodanie tovaru v požadovanej kvalite, množstve a pod.).
  • Záruka za vrátenie platby vopred (Advance Payment Guarantee) – vystavená na základe žiadosti príkazcu – dodávateľa v prospech odberateľa ako zaistenie v prípade nedodania tovarov/služieb príkazcom, ktorému odberateľ uhradil na základe kontraktu určitú sumu vopred.
  • Záruka za zádržné (Retention Money Guarantee) – vystavená na základe žiadosti príkazcu – dodávateľa v prospech odberateľa ako zaistenie v prípade, že si príkazca nesplní svoje povinnosti počas záručnej doby a nebola mu zadržaná žiadna platba z kúpnej ceny ( napr. na dodatočné odstránenie zistených závad).
  • Záruka za záručnú dobu (Maintenance/Warranty  Guarantee) – vystavená na základe žiadosti príkazcu – dodávateľa v prospech odberateľa ako zaistenie v prípade, že si príkazca nesplní svoje povinnosti počas záručnej doby ( napr. dodatočné odstránenie zistených závad).