Finančná podpora EÚ

Významným finančným nástrojom pre výskum a inovácie, ktorý podporuje aj zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov je rámcový program EÚ Horizont 2020. Je kľúčovým európskym programom na podporu vedy v členských štátoch EÚ a asociovaných krajinách.

Rozpočet programu je viac ako 78 mld. EUR na roky 2014 až 2020.

Horizont 2020 sa skladá z troch základných pilierov:

 • excelentná veda
 • vedúce postavenie priemyslu
 • spoločenské výzvy

Európska komisia pravidelne zverejňuje verejné výzvy pre jednotlivé prioritné oblasti Horizontu 2020, v rámci ktorých sa o projekty môžu uchádzať univerzity, výskumné organizácie a podniky zo všetkých členských krajín EÚ  a asociovaných krajín.

Ako sa prihlásiť do výziev a získať prostriedky?

Otvorené výzvy sú  zverejňované na jednotnom portáli EK  Participants Portal, prostredníctvom ktorého sa zároveň podávaju projekty a to výlučne elektronickou formou. Podané projekty sú hodnotené nezávislými expertmi.

Informácie o výzvach nájdete aj na Národnom portáli MŠVVaŠ SR a Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) pre Horizont 2020 na Slovensku.

Účasť podnikov v Horizonte 2020

Novinkou Horizontu 2020 je dôraz na účasť podnikov najmä malých a stredných podnikov. V programe nájdete nové nástroje orientované na podporu ich zapojenia ako sú rizikový kapitál, alebo nový SMEs inštrument, ktorý umožňuje aby si projekt podal samotný malý a stredný podnik bez podmienky vytvárania veľkých projektových konzorcií.

Horizont 2020 ponúka možnosti pre účasť podnikov v projektoch výskumu a inovácií alebo koordinačných aktivitách najmä v nasledujúcich oblastiach:

vedúce postavenie priemyslu

 • vedúce postavenie v rámci podporných a priemyselných technológií (IKT, nanotechnológie, materiály, biotechnológie, výrobné proces, vesmír)
 • prístup k prostriedkom rizikového financovania
 • inovácie v malých a stredných podnikoch

 spoločenské výzvy

 • zdravie, demografické zmeny a kvalita života
 • potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský, námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov

EK sa zaviazala, že 20 percent rozpočtu na tieto oblasti bude použitých na projekty s účasťou malých a stredných podnikov.

Podporné štruktúry Horizontu 2020 na Slovensku

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zriadilo a koordinuje činnosť národných podporných štruktúr, ktorých úlohou je prispieť k zvýšeniu účasti slovenských subjektov v horizonte 2020.

Národné podporné štruktúry Horizontu 2020 pozostávajú z národných delegátov a Národných kontaktných bodov (NCP).

Záujmy Slovenska pri príprave pracovných programov a výziev Horizontu 2020 zabezpečujú národní delegáti Horizontu 2020 vymenovaní ministrom školstva, vedy, výskumu.

Národné kontaktné body poskytujú podporu všetkým záujemcom o účasť v Horizonte 2020.

V prípade, ak máte záujem o viac informácií, konzultáciu alebo pomoc pri príprave projektu, môžete sa obrátiť na Národné kontaktné body Horizontu 2020 združené v profesionálnej kancelárii NCP, ktorú vytvorilo MŠVVaŠ SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR. NCP pravidelne organizujú informačné dni, semináre a workshopy, prostredníctvom ktorých šíria informácie o možnostiach účasti v Horizonte 2020 a praktické rady a skúsenosti s podávaním projektov a ich následným  manažmentom.

Podujatia zahŕňajú aj cielené informačné aktivity zamerané na účasť podnikateľov, najmä malých a stredných podnikov v Horizonte 2020.

Pravidelne aktualizovanú ponuku podujatí nájdete na národnom portáli pre Horizont 2020.


Eurostars 2

Ďalšou možnosťou financovania je program Eurostars 2, jedná sa o  medzinárodný program (schválený Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady 553/2014 zo dňa 15.5.2014), ktorý je zameraný na podporu trhovo orientovaného výskumu, podporuje medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu subjektov z členských štátov s dôrazom na malé a stredné podniky.

Program Eurostars 2 je nástupcom programu Eurostars 1 s rovnakým zameraním, je určený pre inovatívne podniky bez ohľadu na výskumnú tému.

Programu sa zúčastňuje EÚ zastúpená EK a niektoré členské štáty a krajiny pridružené k H2020.

Finančný príspevok Únie na program Eurostars-2 vrátane rozpočtových prostriedkov EZVO je maximálne 287 000 000 EUR na 7 rokov.

SR je členom EUROSTARS 2 od roku 2013

Implementácia programu na Slovensku je v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, kontaktná osoba: Jana Stadtruckerová (sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu) +421259374718

Viac informácií tu.