Poistenie exportu

EXIMBANKA SR prostredníctvom širokej škály poistných produktov poskytuje komplexné pokrytie komerčných a politických rizík.

Exportné pohľadávky môžu byť okrem bežných, tzv. komerčných rizík, ktorými sú platobná nevôľa alebo platobná neschopnosť kupujúceho, ohrozené aj politickými rizikamiEXIMBANKA SR ako jediná poistí vývozcovi aj politické riziká vzniknuté v krajine zahraničného kupujúceho, ktorými sú najmä štrajk, teroristický útok, administratívne opatrenia vlády, taktiež prírodné katastrofy a iné. Tieto riziká sú pomenované aj ako neobchodovateľné riziká.

Najčastejšie využívané typy poistenia

Slovenskí exportéri majú najlepšie skúsenosti s poistením krátkodobých vývozných pohľadávok, strednodobých a dlhodobých vývozných odberateľských úverov a úverov súvisiacich s investíciou slovenských subjektov v zahraničí.

Ďalšie možnosti zabezpečenia

Komplexnosť ponuky poisťovacích služieb  dotvárajú ostatné možnosti poistenia tzv. neobchodovateľných rizík, ktorými sú poistenie vývozného dodávateľského úveru, výrobného rizika, úveru na financovanie výroby, investície slovenského subjektu v zahraničí, akreditívu alebo poistenie záruk.

Záujemcovia môžu kontaktovať odbor poistenia neobchodovateľného rizika na tel: +421 2 59 398 416 alebo e-mailom  poistenie@eximbanka.sk.

Poistenie krátkodobého dodávateľského úveru

Poistenie kryje riziko slovenského exportéra v prípade, že zahraničný kupujúci nebude môcť/chcieť z rôznych dôvodov za tovar zaplatiť. Používa sa najmä v prípadoch, kedy exportér nemá predchádzajúce skúsenosti so svojím novým zahraničným partnerom alebo konkrétny vývozný kontrakt považuje za príliš rizikový napríklad z dôvodu nestabilnej politickej situácie v krajine kupujúceho. Ide o poistenie krátkodobých exportných pohľadávok so splatnosťou do 2 rokov. Poistenie kryje komerčné riziká (produkt A), politické riziká (produkt B) alebo ich kombináciu. Viac informácií získate tu a tu.

Poistenie dodávateľského úveru

Poistenie kryje riziko slovenského exportéra v prípade, že zahraničný kupujúci nebude môcť/chcieť z rôznych dôvodov za tovar zaplatiť. Poistenie stredno- a dlhodobého dodávateľského úveru sa využíva v prípade, že zahraničný kupujúci požaduje v súvislosti s vývozným kontraktom odklad splatnosti nad dva roky. Poisteným je exportér a poistenie kryje politické aj komerčné riziká. Viac informácií získate tu.

Poistenie odberateľského úveru

Poistenie odberateľského úveru umožňuje exportérovi ponúknuť zahraničnému kupujúcemu dlhodobé zdroje financovania za výhodných podmienok. Exportér sa navyše dostane k platbe za svoj tovar pomerne skoro, prakticky po jeho dodaní zahraničnému kupujúcemu. Poisteným je komerčná banka, ktorá úver poskytla a  EXIMBANKA SR preberá riziko financujúcej banky, že zahraničný kupujúci prestane plniť svoje záväzky. EXIMBANKA SR štandardne spolupracuje s bankami pôsobiacimi na Slovensku alebo v iných krajinách EÚ. Viac informácií získate tu.

Poistenie výrobného rizika

Poistenie výrobného rizika kryje riziko odstúpenia od zmluvy zahraničným kupujúcim. Exportér tak eliminuje riziká vyplývajúce zo situácie, kedy počas realizácie výroby jeho zahraničný kupujúci odstúpi od zmluvy. Poistenie výrobného rizika preferujú exportéri, ktorí svojmu zahraničnému kupujúcemu dodávajú produkt prispôsobený jeho špecifickým požiadavkám a v prípade odstúpenia od zmluvy by takýto tovar len s ťažkosťami umiestnili na trhu. Podmienkou pre poskytnutie tohto typu poistenia je zabezpečenie následného vývozného kontraktu či už vo forme predplatby, resp. platby pri dodávke, alebo prostredníctvom poistenia exportnej pohľadávky (napr. cez produkt vyššie uvedené produkty). Viac informácií získate tu.

Poistenie úveru na predexportné financovanie

Poistenie je určené predovšetkým vývozcom s nižšou kapitálovou vybavenosťou, ktorí takto môžu získať finančné prostriedky na realizáciu ich výroby. Poisteným je banka, ktorá výrobu financuje, kým EXIMBANKA SR preberá riziko v prípade nesplnenia podmienok kontraktu slovenským exportérom. Podmienkou pre poskytnutie tohto typu poistenia je zabezpečenie následného vývozného kontraktu či už vo forme predplatby, resp. platby pri dodávke, alebo prostredníctvom poistenia exportnej pohľadávky (napr. cez produkt A, B, C, D). Ďalšou podmienkou je poistenie výrobného rizika (produkt E). Viac informácií získate tu.

Poistenie investície

Poistenie investície slúži na minimalizáciu rizík pri investovaní do krajín s neistými politickými podmienkami. Poisteným v tomto prípade je slovenský investor. Viac informácií získate tu.

Poistenie úveru súvisiaceho s investíciou

Poistenie úveru súvisiaceho s investíciou je vhodné v prípade, ak chce slovenský subjekt investovať v zahraničnej krajine, pričom časť investície je hradená z bankového úveru. Tento produkt je orientovaný nielen na potenciálnych slovenských vývozcov kapitálu, ale najmä na výrobné spoločnosti, ktoré vytvorením svojej zahraničnej spoločnosti získajú výhodnejšie postavenie na lokálnom trhu. Poisteným je komerčná banka, ktorá sa sčasti podieľa na financovaní zahraničnej investície slovenskej spoločnosti. Viac informácií získate tu.

Poistenie akreditívu

Poistenie akreditívu Vám umožní využívať výhody akreditívu aj pri vývoze do krajín, v ktorých by komerčné banky neboli ochotné akceptovať riziko. Poisteným je v tomto prípade banka slovenského exportéra. Viac informácií získate tu.

Poistenie bankovej záruky

Poistenie bankovej záruky slúži na minimalizáciu rizík spojených s poskytovaním bankovej záruky Vašou financujúcou bankou, ktorá v tomto prípade vystupuje v roli poisteného. Viac informácií získate tu.

Pre nasledovné produkty je potrebné kontaktovať  odbor poistenia obchodovateľného rizika na tel: +421 2 59 398 321 alebo poistenie@eximbanka.sk:

Poistenie krátkodobého dodávateľského úveru proti riziku nezaplatenia

Pri poistení krátkodobého dodávateľského úveru má vývozca poistené komerčné riziká (platobná neschopnosť,  platobná nevôľa) a súčasne je pri vývozných pohľadávkach možné dohodnúť k poisteniu komerčných rizík i pripoistenie proti politickým rizikám (tzv. teritoriálne riziká) Poistný produkt slúži najmä na  celoobratové poistenie pohľadávok vývozcu proti riziku nezaplatenia, poistenie je  možné využiť ako formu zabezpečenia proexportného financovania. Viac informácií tu.

Poistenie krátkodobých pohľadávok vývozcu  – elektronický poistný produkt pre MSP

Poistenie krátkodobých vývozných a tuzemských pohľadávok proti riziku nezaplatenia elektronickou formou je určené najmä pre spoločnosti s menej ako 50 zamestnancami a obratom do 10 mil. EUR, je však často využívané aj tzv. „MIKRO “ spoločnosťami, ktoré majú menej ako 10 zamestnancov a ročný obrat menej ako 2 milióny eur.  Poistenie kryje vývozcovi krátkodobé komerčné a/alebo  politické riziká nezaplatenia. Medzi jeho výhody patria zjednodušené podmienky úverového poistenia, ako aj administrácia  žiadosti o rámcovú poistnú zmluvu prostredníctvom internetu on-line 24 hodín denne. Viac informácií tu.