Priame úvery

EXIMBANKA SR  môže poskytnúť úver slovenskému exportérovi, zahraničnému odberateľovi alebo  banke zahraničného odberateľa.

Slovenský exportér môže získať od EXIMBANKY SR účelový úver na realizáciu vývozného kontraktu formou úhrad dodávateľských faktúr priamo jednotlivým subdodávateľom. Úver na zaplatenie predmetu vývozu môže od EXIMBANKY SR  získať aj zahraničný kupujúci alebo jeho banka. Investičný úver od EXIMBANKY SR môže exportér využiť napríklad na zriadenie spoločného podniku v zahraničí s cieľom zvýšiť svoju exportnú výkonnosť.

Bližšie informácie ku každému z doleuvedených bankových produktov získate na týchto kontaktoch:

odbor malých a stredných klientov: + 421 2 59 398 214
odbor veľkých klientov: + 421 2 59 398 809
financovanie@eximbanka.sk

 

Odberateľské úvery

Krátko i dlhodobé financovanie objemnejších dodávok slovenského vývozcu určeného zahraničnému kupujúcemu. Príjemca úveru je  zahraničný odberateľ (priamy vývozný odberateľský úver), alebo banka zahraničného odberateľa (nepriamy vývozný odberateľský úver). Viac informácií tu

Priame úvery na podporu exportu

Úver sa poskytuje na obdobie do 2 rokov za účelom financovania materiálových a ostatných nákladov súvisiacich s vývozom vrátane preplatenia už uhradených dodávateľských faktúr nie starších ako 6 mesiacov ku dňu čerpania úveru. Príjemca úveru je vývozca. Viac informácií tu

Priame úvery na investície v zahraničí

Financovanie najmä dlhodobých finančných potrieb zahraničnej spoločnosti resp. vývozcu v súvislosti s investíciou, spravidla ide o dlhodobý úver t.j. doba od prvého čerpania do konečnej splatnosti presahuje 3 roky. Príjemca úveru je slovenský investor. Viac informácií tu

Priame úvery na nákup a modernizáciu technológie a súvisiacej infraštruktúry

Financovanie nákupu a modernizácie technológie a súvisiacej infraštruktúry, ktorá sa používa pri spracovávaní surovín a výrobe výrobkov alebo pri poskytovaní služieb určených na vývoz. Príjemca úveru je vývozca. Viac informácií tu

Priame úvery na pohľadávky z vývozu (krátkodobé, strednodobé a dlhodobé)

Financovanie poistených pohľadávok po uskutočnení vývozu do výšky vývoznej faktúry zníženej o spoluúčasť vývozcu dohodnutú v poistnej zmluve. Detaily produktu nájdete tu a tu.

Viac informácií poskytne odbor refinancovania a zmenkových obchodov na tel: + 421 2 59 398 102 alebo financovanie@eximbanka.sk