EXIMBANKA SR

Vznik a zameranie

Exportno-importná banka Slovenskej republiky (EXIMBANKA SR) bola zriadená zákonom č. 80 / 1997 Z. z. o  Exportno –  importnej banke Slovenskej republiky a svoju činnosť začala 22.07.1997. Ako špecializovaná štátna exportno – úverová inštitúcia poskytuje bankové aj poisťovacie služby s cieľom podporiť slovenských  exportérov všetkých kategórií.

Poslanie a účel

Poslaním EXIMBANKY SR je podpora slovenského exportu prostredníctvom bankových a poisťovacích činností. Jej úlohou je zlepšiť hospodársku výmenu Slovenskej republiky so zahraničím a zvýšiť konkurencieschopnosť slovenských výrobcov na zahraničných trhoch. Účelom je štátna podpora, ktorá nenarúša trhové podmienky, nedeformuje trh a neumožňuje zvýhodňovanie výrobcov z jednej krajiny na úkor ostatných.

Produktové portfólio

Produkty EXIMBANKY SR sú určené malým, stredným aj veľkým slovenským podnikateľským subjektom, respektíve výrobcom tovarov a poskytovateľom služieb určených na vývoz.  Ponúka celú škálu finančných produktov spojených s vývozom, predovšetkým úverové poistenie, financovanie a záruky. Na strane importu je to dovoz technológií, ktoré v konečnom dôsledku umožňujú vývoz kvalitnejšej produkcie s vysokou mierou pridanej hodnoty.

Financovanie exportu – bankové produkty EXIMBANKY SR

Pre firemných klientov sú určené produkty, ktorými EXIMBANKA SR aktívne podporuje vývoz výrobkov a služieb slovenských exportérov na zahraničné trhy. Hlavnými rozhodovacími kritériami pri poskytovaní úverov je úveruschopnosť žiadateľa o úver a bonita projektov, na ktoré sa financovanie požaduje. Rozhodnutie o schválení alebo zamietnutí vychádza z výsledkov finančnej analýzy a zhodnotenia kvality zábezpeky.

Všeobecné podmienky poskytnutia produktov sú nasledujúce:

 • vývozca podniká v danej oblasti minimálne po dobu 1 roka,
 • vývozca nemá záväzky po lehote splatnosti voči štátu,
 • vývozca nevykazuje trendy úpadku alebo zhoršujúcej sa situácie,
 • vývozca predloží žiadosť o požadovaný produkt ako aj ostatné podklady k žiadosti.

Medzi bankové produkty, ktoré EXIMBANKA SR poskytuje patria priame a refinančné úvery, platobné a neplatobné bankové záruky. Sadzobník bankových produktov a charakteristiku konkrétnych typov nájdete na web stránke inštitúcie.

Poistenie exportu – poistné  produkty EXIMBANKY SR

Prostredníctvom poistných produktov EXIMBANKY SR je možné eliminovať riziká (komerčné, politické, resp. kombinované) neplatenia zo strany zahraničných dlžníkov, kde práve najčastejšími príčinami neuhrádzania pohľadávok je platobná nevôľa alebo platobná neschopnosť zahraničného kupujúceho. Pri poistení krátkodobých tuzemských pohľadávok sú vývozcovi poistením kryté komerčné riziká.

Stiahnite si leták kompletných poistných produktov EXIMBANKY SR – POISTENIE EXPORTU. Doplňujúce informácie z oblasti poistenia nájdete v aktuálnom letáku.

Typy produktov a postupy pri poistných udalostiach nájdete na web stránke inštitúcie.

Výhody spolupráce s EXIMBANKOU SR pri financovaní a poistení exportu

 • Využitie unikátnej formy štátnej podpory exportu
 • Možnosť exportovať aj do krajín s vyššou mierou rizika
 • Presun časti rizika z exportéra na EXIMBANKU SR
 • Zníženie rizika nezaplatenia vývozných a tuzemských pohľadávok
 • Znižovanie nákladov na riadenie rizika
 • Odborné a kvalitné ohodnotenie zahraničných subjektov
 • Väčšie možnosti pri získavaní ďalších finančných prostriedkov
 • Zabezpečenie výhodného financovania kontraktu pre zahraničného kupujúceho
 • Možnosť ponúknuť zahraničnému odberateľovi dlhšie doby splatnosti pohľadávok
 • Odborné poradenstvo pri štruktúrovaní vývozných kontraktov
 • Využitie dlhoročných profesionálnych skúseností v oblasti financovania zahraničného obchodu
 • Komplexná ponuka služieb

Pridaná hodnota

Vo vzťahu ku komerčnému finančnému trhu plní komplementárnu funkciu. Umožňuje realizovať vývozy do teritórií s vyššou mierou rizika krajiny, a to aj pri veľkých projektoch s dlhým odkladom splatnosti. Podporuje investovanie v zahraničí, predovšetkým pri zakladaní spoločných podnikov.

Dodržiavanie medzinárodných pravidiel

EXIMBANKA SR vo svojej činnosti plne rešpektuje pravidlá OECD pre štátom podporované exportné úvery, ako Konsenzus OECD, tak aj pravidlá v oblasti dopadov exportu na životné prostredie, ľudské práva, trvalo udržateľné princípy financovania krajín s nízkymi príjmami a potlačenie podplácania verejných úradníkov v krajine konečného určenia exportu. Riadi sa právne záväznými pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a dodržiava pravidlá vyplývajúce z členstva Slovenska v Európskej únii a podieľa sa na ich príprave.

Profilová prezentácia EXIMBANKY SR