Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerstvo dopravy a výstavby SR (MDV SR) okrem iných činností plní v rozsahu vymedzenej pôsobnosti úlohy aj v oblasti cestovného ruchu, prostredníctvom sekcie cestovného ruchu začlenenej do jeho štruktúry od roku 2010.

Sekcia cestovného ruchu plní najmä tieto úlohy :

    a) vykonáva úlohy ministerstva ako ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť cestovného ruchu,

    b) v oblasti tvorby politík, stratégií a koncepcií cestovného ruchu:

  1.     vypracováva štátnu politiku rozvoja cestovného ruchu a vyhodnocuje jej plnenie,

       2.    vypracováva a vyhodnocuje stratégiu a koncepciu rozvoja cestovného ruchu,

    c) v oblasti legislatívy cestovného ruchu:

       1. vypracováva návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti cestovného ruchu,

       2. zabezpečuje implementáciu právne záväzných aktov Európskej únie v oblasti cestovného ruchu,

    d) koordinuje výkon aktivít v cestovnom ruchu s ostatnými útvarmi ministerstva, inými ústrednými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy,

    e) spolupracuje s ostatnými orgánmi štátnej správy, orgánmi územnej samosprávy a príslušnými inštitúciami pri vytváraní podmienok rozvoja cestovného ruchu v Slovenskej republike, podmienok na posilnenie postavenia odvetvia cestovného ruchu v národnom hospodárstve a pri plnení úloh štátnej politiky a stratégie cestovného ruchu,

    f) v oblasti medzinárodnej spolupráce v cestovnom ruchu zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z členstva v medzinárodných organizáciách a medzištátnych združeniach cestovného ruchu, ako aj z medzinárodných zmlúv v oblasti cestovného ruchu,

    g) presadzuje záujmy cestovného ruchu a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich zo štátnej politiky v oblasti jednotnej prezentácie Slovenska v zahraničí,

    h) koordinuje aktivity v oblasti manažmentu značky destinácie,

    i) vykonáva aktivity v oblasti marketingu a propagácie krajiny doma a v zahraničí,

     j) zabezpečuje budovanie a efektívnu činnosť vlastných oficiálnych zastúpení v zahraničí a v regiónoch Slovenska.