Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRV SR) okrem iných činností plní v rozsahu vymedzenej pôsobnosti úlohy aj v oblasti cestovného ruchu, je zriaďovateľom SACR.

V oblasti cestovného ruchu MDVRV SR:

 • vytvára podmienky pre rozvoj cestovného ruchu ako štátnej priority,
 • vypracúva, implementuje a monitoruje štátnu politiku rozvoja cestovného ruchu,
 • vypracúva národnú koncepciu rozvoja cestovného ruchu a zodpovedá za jej plnenie,
 • zabezpečuje potrebné stimuly a pomoc pri investíciách do cestovného ruchu,
 • podieľa sa na tvorbe systému štatistických informácií o cestovnom ruchu,
 • spracúva komplexné štatistické údaje o vývoji cestovného ruchu v Slovenskej republike,
 • spravuje Register krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu,
 • plní úlohy a záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce z členstva vo Svetovej organizácii cestovného ruchu a ostatných medzinárodných a medzištátnych organizáciách a združeniach cestovného ruchu, v Európskej únii v oblasti cestovného ruchu a z medzinárodných zmlúv týkajúcich sa cestovného ruchu, vo Výbore pre cestovný ruch Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,
 • zabezpečuje plnenie úloh cezhraničnej spolupráce v cestovnom ruchu, zahraničnú spoluprácu v cestovnom ruchu v oblasti dvojstranných a multilaterálnych vzťahov, plnenie medzinárodných bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv v cestovnom ruchu,
 • metodicky usmerňuje a kontroluje plnenie úloh Slovenskej agentúry pre cestovný ruch,
 • vypracúva programy rozvoja cestovného ruchu a vyhodnocuje ich realizáciu,
 • podporuje činnosť územnej samosprávy pri rozvoji cestovného ruchu a činnosť krajských a oblastných organizácií cestovného ruchu,
 • zadáva úlohy subjektom výskumu cestovného ruchu,
 • podieľa sa na vytváraní mechanizmu fungovania jednotnej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí,
 • poskytuje dotácie podľa osobitných predpisov