Ministerstvo financií SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (MF SR) podľa svojej vízie stráži verejné financie a snaží sa o dobrý finančný stav a prosperitu Slovenska.

Z pohľadu podpory exportérov a exportu má MF SR v kompetencii:

MF SR je zakladateľom Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a. s.

MF SR vytvorilo v spolupráci s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR) Fond technickej spolupráce Slovenskej republiky a EBOR. Ide o viazaný fond, ktorý je určený výhradne na podporu aktivít slovenských subjektov s cieľom pomôcť transformujúcim sa krajinám východnej Európy a strednej Ázie a krajinám južného a východného Stredozemia (prijímateľské krajiny) pri ich prechode na trhové hospodárstvo s dôrazom na podporu súkromného sektora. Prioritou je zabezpečiť, aby sa naplno rozvinula spolupráca medzi EBOR a slovenskými podnikateľskými subjektmi v rozvojových krajinách, aby sa mohli slovenské subjekty zapojiť do projektov EBOR a aby mali možnosť uplatniť svoje skúsenosti a know-how.

EBOR pomáha formou:

  • poradenskej činnosti
  • poskytovaním pôžičiek
  • kapitálovým vstupom a garanciami