Ministerstvo hospodárstva SR

MH SR  je ústredným orgánom štátnej správy pre zahraničný obchod vrátane obchodu s vojenským materiálom, pre tvorbu zahraničnoobchodnej politiky, koordináciu politiky vnútorného trhu EÚ, tvorbu a implementáciu investičnej politiky,  stratégiu tvorby a realizácie inovácií a pre ďalšie oblasti, ktoré sú vymedzené § 6 zákona č. 575/2001 Z .z. o organizácii činnosti vlády a o organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. V úzkej spolupráci s MZVaEZ SR, s ďalšími ekonomickými ministerstvami, hospodárskymi zväzmi a komorami, predkladá analytické materiály v oblasti zahraničného obchodu, navrhuje politiky na podporu exportu, priamych zahraničných investícií a inovácií a metodicky riadi SARIO ako implementačnú a facilitačnú agentúru podpory exportu a investícií.

V gescii MH SR sú oficiálne prezentácie SR na veľtrhoch a výstavách. MH SR zabezpečuje prípravu a realizáciu medzivládnych a medzirezortných zmiešaných komisií v oblasti obchodnej a hospodárskej spolupráce v súčinnosti s MZVaEZ SR a ZÚ SR v zahraničí a pripravuje, prerokúva a vykonáva medzivládne rezortné dohody o hospodárskej spolupráci.

Úlohou MH SR je aktívne presadzovať záujmy slovenského priemyslu v rámci viacstranných a mnohostranných rokovaní o liberalizácií obchodu. Ministerstvo hospodárstva SR (MH SR) ako kompetentné ministerstvo v oblasti spoločnej obchodnej politiky aktívne ovplyvňuje implementáciu všetkých nástrojov spoločnej obchodnej politiky EÚ, presadzuje ofenzívne záujmy SR a na pôde EÚ a WTO aktívne podporuje všetky opatrenia na posilnenie konkurencieschopnosti producentov v exportných odvetviach SR a taktiež na ochranu domáceho trhu v súlade s pravidlami WTO. Ministerstvo hospodárstva SR je kompetentný gestorský orgán zodpovedný za prípravu a presadzovanie pozícií SR pri rokovaniach EÚ s tretími krajinami o preferenčných dohodách o voľnom obchode.

Okrem toho MH SR určuje kritériá pre výber zamestnancov obchodno-ekonomických oddelení na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí (v súčinnosti s MZVaEZ SR).

Jedným z nástrojov podpory podnikania, je poskytovanie informácií o nástrojoch verejných a súkromných inštitúcií v Slovenskej republike, ktoré sú primárne určené na aktívnu podporu podnikania. Táto podpora sa realizuje prostredníctvom Databázy nástrojov verejných inštitúcií v SR na podporu podnikania ktorá je pod gesciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na:  http://www.podporapodnikania.org/