Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR)  je ústredným orgánom štátnej správy pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, pozemkové úpravy a ochranu poľnohospodárskej pôdy, závlahové systémy a odvodňovacie systémy, veterinárnu kontrolu, veterinárnu inšpekciu a veterinárny dozor, rastlinolekársku starostlivosť, plemenársky dozor,  rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu, poľovníctvo, potravinárstvo a potravinový dozor. Plní aj úlohy súvisiace s rozvojom vidieka (§ 9 zákona č. 575/2001 Z. z.). MPRV SR sa podieľa na spoločnej poľnohospodárskej a rybárskej politike EÚ a má svojich zástupcov svojich zástupcov na SM pri EÚ v Bruseli, na SM pri OECD v Paríž a ZÚ SR v Ríme. Nástroje podpory MPRV SR:

Ø  vypracúva proexportnú politiku rezortu

Ø  vykazuje štatistiky obchodu s poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami

Ø  spravuje Kalendár výstav a veľtrhov a podporuje účasť slovenských výrobcov potravín na domácich a zahraničných výstavách

Ø  spolupracuje s podnikateľskými subjektami pri tvorbe informačných a propagačných aktivít a programov

Ø  spravuje online exportnú databázu slovenských potravinárskych spoločností (www.bestslovakfood.com ), ktorá slúži ako pomoc pri hľadaní nových odbytových miest a nových trhov pre slovenské produkty

Ø  poskytuje informácie o vývoze a možnostiach jeho podpory

Ø  poskytuje ďalšie informácie k Spoločnej obchodnej politike EÚ, z problematiky Svetovej obchodnej organizácie (WTO), colnej politiky, colných režimov a prístupu na trh,

 

 

Kontakty:

Ing. Zlata Smolková, poverená vykonávaním funkcie generálnej riaditeľky sekcie potravinárstva a obchodu, tel.: +421 2 59 266 567, e-mail: zlata.smolkova@land.gov.sk

Ing. Denisa Petrakovičová, poverená vykonávaním funkcie riaditeľky odboru potravinárskeho priemyslu, obchodu a kvality potravín , tel.: +421 2 59266 558, e-mail: denisa.petrakovicova@land.gov.sk

Ing. Nadežda Peťková, odbor potravinárskeho priemyslu, obchodu a kvality potravín, spravuje online exportnú databázu www.bestslovakfood.com, tel.:+421 259266 364,e-mail: bestslovakfood@land.gov.sk

Ing.  Zuzana Benčúriková, odbor potravinárskeho priemyslu obchodu a kvality potravín, tel:+421 259266291, e-mail: zuzana.bencurikova@land.gov.sk