Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR)  je ústredným orgánom štátnej správy pre poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo, vodné hospodárstvo (s výnimkou pôsobnosti uvedenej v § 16 písm. b)), veterinárnu starostlivosť, rastlinolekársku starostlivosť, rybárstvo, poľovníctvo, potravinárstvo. Plní aj úlohy súvisiace s rozvojom vidieka.

Pre podporu exportu a exportérov, najmä z oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva, MPRV SR: