Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVaEZ SR) je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy SR k ostatným štátom a medzinárodným organizáciám podľa §14 zákona č.575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí zabezpečuje:

  • ochranu práv a záujmov SR a jej občanov v zahraničí;
  • riadenie zastupiteľských úradov SR;
  • styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v SR a v zahraničí;
  • hospodárenie a nakladanie s majetkom SR v zahraničí;
  • koordináciu prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania, vyhlasovania a vykonávania medzinárodných zmlúv;
  • kultúrnu prezentáciu SR v zahraničí.

V zahranično-ekonomickej oblasti sa podieľa na usmerňovaní vonkajších ekonomických vzťahov, vrátane poskytovania a prijímania zahraničnej pomoci a podpory proexportnej politiky.

Podrobnú charakteristiku činnosti MZVaEZ SR nájdete tu.

PODNIKATEĽSKÉ CENTRUM MZVaEZ SR

Centrum poskytuje informácie nevyhnutné k presadzovaniu podnikateľských ambícií slovenských podnikateľských subjektov v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí. Pre viac informácií navštívte webstránku Podnikateľského centra alebo ho kontaktujte telefonicky +421 2 5978 5959, +421 906 07 5959 či e-mailom na bizinfo@mzv.sk.