Slovak Business Agency

Slovak Business Agency (do 28. februára 2014 NARMSP) predstavuje v SR kľúčovú a najstaršiu špecializovanú inštitúciu z hľadiska podpory MSP. Vznikla v roku 1993 spoločnou iniciatívou EÚ a vlády SR. Je to jedinečná platforma verejného a súkromného sektora.

Vízia SBA

SBA chce byť prvou voľbou slovenských firiem pri vzniku a rozvoji ich podnikania.

Poslanie SBA

 • Komplexná pomoc podnikateľom v súlade s princípmi iniciatívy Zákona o malých a stredných podnikoch (Small Business Act).
 • Komplexná podpora podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
 • Posilnenie konkurencieschopnosti podnikateľov v rámci spoločného trhu EÚ a na trhoch tretích krajín.

Ciele SBA

 • Zvýšiť mieru prežitia podnikov na trhu
 • Zvýšiť zamestnanosť v súkromnom sektore
 • Zvýšiť inovačnú výkonnosť slovenských podnikov
 • Stimulovať podnikateľského ducha
 • Zabrániť marginalizácii podnikov
 • Zvýšiť konkurencieschopnosť slovenského podnikateľského prostredia a slovenských podnikov

Pre exportérov SBA poskytuje

 • komplexnú podporu podnikania na národnej, regionálnej a miestnej úrovni
 • mikropôžičkový program v  rozpätí od 2 500 do 50 000 EUR
 • vrámci siete Enterprise Europe Network:
  • podporu zahraničnej expanzie MSPI
  • odborné poradenstvo
  • vyhľadávanie partnerov
  • EEN databázu
  • podnikateľské misie
  • odborné školenia a semináre
  • monitoring zahraničného obchodu MSP