Slovenská agentúra pre cestovný ruch

Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) je štátna príspevková organizácia špecializovaná na marketing a štátnu propagáciu cestovného ruchu Slovenskej republiky zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Vykonáva marketing cestovného ruchu na celoštátnej úrovni, poskytuje informácie o možnostiach cestovného ruchu na Slovensku, propaguje Slovensko ako cieľovú krajinu cestovného ruchu, prispieva k tvorbe pozitívneho obrazu Slovenska v zahraničí a podporuje predaj produktov cestovného ruchu Slovenskej republiky. SACR je oprávnená vykonávať oficiálne zastúpenia v zahraničí a vytvárať detašované pracoviská v tuzemsku a v zahraničí.

Predmet činnosti

 • marketingové a propagačné činnosti,
 • edičná činnosť,
 • poradenská a konzultačná činnosť.

V oblasti podpory rozvoja cestovného ruchu zabezpečuje:

 • všetky formy štátnej propagácie cestovného ruchu Slovenska,
 • marketingový prieskum trhu cestovného ruchu podľa jeho základných zložiek: vývoj potrieb a požiadaviek dopytu, analýzu ponuky a konkurencie, súčinnosť pri tvorbe marketingovej stratégie cestovného ruchu Slovenskej republiky,
 • marketingové a propagačné aktivity zamerané na rozšírenie a zvýšenie úrovne prezentácie možností cestovného ruchu Slovenska a podporu predaja produktu cestovného ruchu Slovenska,
 • tvorbu, výrobu a distribúciu tlačených, audiovizuálnych a multimediálnych propagačných materiálov, tvorbu pozitívneho obrazu Slovenska ako cieľovej krajiny cestovného ruchu,
 • koordináciu celoslovenských aktivít doma a v zahraničí v záujme prepojenia ponuky cestovného ruchu Slovenska s dopytom zo zahraničia, účasť Slovenskej republiky na medzinárodných výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu,
 • prevádzkovanie národného turistického portálu www.slovakia.travel
 • tvorbu databázy domácich a zahraničných subjektov cestovného ruchu,
 • poskytovanie aktuálnych informácií masmédiám, poriadanie tlačových konferencií doma a v zahraničí, organizácia študijno – poznávacích ciest po Slovensku pre zahraničných novinárov,
 • spoluprácu s podnikateľskými a nepodnikateľskými subjektmi v cestovnom ruchu, s orgánmi miestnej štátnej správy a samosprávy, so zainteresovanými ministerstvami a ústrednými orgánmi, záujmovými združeniami, odbornými školami, výskumnými a poradenskými organizáciami doma a v zahraničí,
 • spracovanie a publikovanie zahraničných prieskumov, štúdií a aktuálnych informácií z oblasti medzinárodného cestovného ruchu,
 • poradenskú a konzultačnú činnosť pre subjekty cestovného ruchu, orgány miestnej štátnej správy a územnej samosprávy,
 • budovanie a efektívnu činnosť vlastných oficiálnych zastúpení v zahraničí,
 • medzinárodnú spoluprácu v rámci členstva v medzinárodných organizáciách cestovného ruchu.

Viac informácií o SACR nájdete tu

Marketingová stratégia SACR 2014-2020