Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky financovanou zo zdrojov štátneho rozpočtu.

Agentúra podporuje slovenské firmy pri premene na subjekty vysoko výkonné a úspešné na globalizovanom svetovom trhu.

Podporu exportných aktivít slovenských podnikateľských subjektov realizuje najmä prostredníctvom:

  • sústredenia podpory na slovenské vlajkové lode a stredné podniky pri podpore exportu
  • kultivuje prostredie a zmierňuje systémové nevýhody malých a stredných, resp. menších podnikov pre podnikanie
  • vyvíja úsilie o začlenenie MSP do stratégie ekonomických klastrov na zlepšenie ich spolupráce s potenciálnymi partnermi na úrovni regiónov, vysokoškolskej a výskumnej sféry
  • buduje siete zastúpení, ambasádorov a reprezentantov na strategických teritóriách

Agentúra SARIO bola ocenená ako najlepšia investičná agentúra regiónu Východnej Európy v hodnotení časopisu Site Selection magazine.

Medzinárodné renomé služieb podpory investícií SARIO bolo potvrdené ocenením Najrýchlejšie sa rozvíjajúca investičná agentúra v Európe pre rok 2003 ako aj Najlepšia európska investičná agentúra pre hightech investície na svetovej investičnej konferencii vo francúzskom La Baule pre rok 2007.