Slovenská inovačná a energetická agentúra

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) je štátna príspevková organizácia zriadená Ministerstvom hospodárstva SR.

Je nezávislou odbornou autoritou v oblasti rozvoja inovácií a v oblasti energetiky. Osobitne dôležitou bola v minulom programovom období jej činnosť implementačnej agentúry pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, v súčasnom programovom období sa počíta s implementáciou Operačného programu Výskum a inovácie.

Úlohy SIEA

Pre podporu exportu a exportérov SIEA poskytuje najmä informácie z oblasti rozvoja inovácií a technológií a pripravuje strategické materiály a legislatívu v tejto oblasti.

Okrem toho SIEA:

  • zhromažďuje a vyhodnocuje údaje o energetickej efektívnosti a využívaní obnoviteľných zdrojov energie v SR;
  • pripravuje podklady pre novelizáciu energetickej legislatívy;
  • zastupuje Slovensko v medzinárodných energetických projektoch;
  • poskytuje  bezplatné energetické poradenstvo pre domácnosti, podnikateľov a verejný sektor v konzultačných centrách v Banskej Bystrici, v Trenčíne a v Košiciach;
  • zabezpečuje prevádzku monitorovacieho systému efektívnosti pri používaní energie,
  • zabezpečuje realizáciu podporných grantových programov zameraných na energetickú efektívnosť a využívanie obnoviteľných zdrojov energie vo verejnom sektore a v domácnostiach;
  • ako jediná implementačná agentúra Ministerstva hospodársta SR pre Štrukturálne fondy EÚ administruje opatrenia na podporu inovácií, výskumu, spoločných služieb pre podnikateľov, aktivít v oblasti cestovného ruchu, energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie v podnikateľskej sfére a vo verejnom sektore.