Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.

Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. (SZRB) podporuje podnikanie na Slovensku v súlade s hospodárskou politikou štátu. Jej vlastníkom a jediným akcionárom je Ministerstvo financií SR. Zameriava sa predovšetkým na rozvoj malého a stredného podnikania, poľnohospodárskych subjektov, ale aj na financovanie miest a obcí a obnovu bytových domov.

Vo svojej strednodobej vízii chce banka neustále pomáhať pri rozvoji malého a stredného podnikania formou úverov a záruk.

Predmet činnosti:

 • prijímanie vkladov,
 • poskytovanie úverov,
 • investovanie do cenných papierov na vlastný účet,
 • obchodovanie na vlastný účet
  • s finančnými nástrojmi peňažného trhu v eurách a v cudzej mene vrátane zmenárenskej činnosti,
  • s finančnými nástrojmi kapitálového trhu v eurách a v cudzej mene,
 • poskytovanie záruk,
 • prenájom bezpečnostných schránok,
 • poskytovanie bankových informácií,
 • poskytovanie poradenských služieb v oblasti podnikania,
 • finančné sprostredkovanie,
 • poskytovanie platobných služieb a zúčtovanie.

Úsek bankového dohľadu Národnej banky Slovenska udelil Slovenskej záručnej a rozvojovej banke, a. s., súhlas na vykonávanie týchto činností:

 • spravovanie a využívanie finančných prostriedkov vrátane
 • prostriedkov Európskej únie určených na podporu podnikateľských subjektov,
 • podpora podnikateľskej činnosti na základe programov podpory vyhlásených bankou a vládou Slovenskej republiky a poskytovanie finančných prostriedkov určených na tento účel,
 • prenájom nebytových priestorov,
 • administratívne služby a činnosti.