Daň z príjmov – novinky v súvislosti s COVID-19 a daňová uznateľnosť niektorých výdavkov (webinár)

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ pripravila webinár Exportnej akadémie pre slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja pod názvom Daň z príjmov – novinky v súvislosti s COVID-19 a daňová uznateľnosť niektorých výdavkov.

Webinár bude zameraný na prijaté legislatívne zmeny v SR v súvislosti s COVID-19.

Obsah a program webinára vrátane registrácie budú čoskoro doplnené.

REGISTRÁCIA
Registrovať sa môžete do 26. mája 2020 vyplnením registračného formulára.

Pre koho je webinár určený:
Zástupcovia slovenských malých a stredných podnikov so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí riadne vyplnia registračný formulár so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami.
 
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí  do  100 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 2. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ (účastník) informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013.