ELEKTRO MOSKVA 2020

Organizátor národného stánku
Agentúra SARIO v rámci národného projektu ‘Podpora internacionalizácie MSP’, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina

  • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO), v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“, si dovoľuje pozvať slovenských podnikateľov/spolu-vystavovateľov na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na medzinárodnom elektrotechnickom veľtrhu ELEKTRO MOSKVA 2020, ktorý sa bude konať v termíne 8. – 11. júna 2020.
Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.

Veľtrh ELEKTRO MOSKVA 2020 je najvýznamnejší veľtrh svojho druhu na ruskom trhu a pokrýva celý rad technológií a elektrických zariadení pre odvetvia energetiky, výroby, stavebníctva, dopravy a mestských zariadení, je zároveň hlavným miestom pre stretnutia odborníkov a expertov v elektrotechnickom priemysle, čím sa stáva platformou pre výrobcov, dodávateľov a spotrebiteľov elektrických a energetických zariadení a strojov.

Sektory výstavy:

  • Elektrická energia;
  • Elektrické zariadenia;
  • Svetelné a osvetľovacie technológie (Lighting engineering);
  • Káble, drôty, armatúry;
  • Automatizácia budov; energetická efektívnosť;
  • Úspora energie a inovácie.

Všetky dodatočné informácie o veľtrhu nájdete na stránke https://www.elektro-expo.ru/en/

Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu ELEKTRO MOSKVA 2020 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.
V závislosti od veľkosti prenajatej plochy je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 8 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.
Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu ELEKTRO 2020, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 28. augusta 2020.