EUROBLECH Hannover 2020

Organizátor národného stánku:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu ‘Podpora internacionalizácie MSP’, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina:

  • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na Medzinárodnom veľtrhu spracovávania kovových plechov a ich technológií EuroBlech 2020, Hannover. Nemecko.
 
Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
 
EuroBlech je najväčšou výstavou na svete v oblasti spracovania kovových plechov a priťahuje špičkových profesionálov z celého sveta. Výstava sa zameriava na spracovanie plechu na všetkých úrovniach ako pre malé a stredné podniky tak aj pre veľké podniky. Na veľtrhu EuroBLECH 2020, výrobcovia a dodávatelia materiálov, strojov, nástrojov a systémov budú mať príležitosť stretnúť sa s obchodnými návštevníkmi, ktorých požiadavky na inovatívne vybavenie sú značné. S cieľom prispôsobiť svoju produkciu komplexným požiadavkám inteligentnej výroby hľadajú ako vystavovatelia tak aj návštevníci veľtrhu EuroBLECH konkrétne flexibilné a nákladovo efektívne riešenia, aby mohli v budúcnosti úspešne fungovať. EuroBLECH je špecificky zameraný na priemysel spracovania plechov a reprezentuje globálne publikum návštevníkov pripravených investovať a preukázať jasné zameranie na technologickú dokonalosť. V súčasnom prostredí nestabilných trhov je tak významnou platformou pre medzinárodných výrobcov a dodávateľov pre odvetvie spracovania plechov.
 
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu EuroBlech 2020 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.
 
Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.
 
V závislosti od veľkosti prenajatej plochy (60m2) je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 6 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.
 
Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca. do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu EuroBlech 2020, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 15. mája 2020.