INNOTRANS Berlin 2021

Nový termín konania: 27. – 30. apríl 2021!

Organizátor národného stánku:
Agentúra SARIO v rámci národného projektu ‘Podpora internacionalizácie MSP’, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ.
 
Cieľová skupina:

  • Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu si dovoľuje pozvať slovenských malých a stredných podnikateľov so sídlom mimo Bratislavského kraja na možnú prezentáciu v rámci národného stánku na najväčšom medzinárodnom veľtrhu pre železničnú, dopravnú a koľajovú techniku, stavbu tunelov a mostov InnoTrans Berlin od 27. – 30. apríla 2021.

 
Cieľom účasti slovenských spoločností v spoločnej národnej expozícii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a predstaviť zahraničným partnerom sortiment svojich výrobkov, ako aj nadviazať obchodné kontakty s cieľom uzatvorenia obchodných kontraktov a exportu výrobkov do zahraničia.
 
Veľtrh zahŕňa všetky segmenty branže:

  • Railway Technology – Železničné a koľajové technológie, dopravné prostriedky
  • Interiors, Travel catering – Interiér, osvetlenie, sedadlá, vybavenie, catering
  • Railway Infrastructure – Železničná infraštruktúra, stanice, prevádzka, vybavenie  
  • Public Transport – Verejná hromadná doprava, dopr. prostriedky (metro, električky, trolejbusy, autobusy) infraštruktúra, vybavenie
  • Transport IT, Services – Informačné technológie, služby
  • Tunnel Construction – Stavba tunelov a mostov 

 
Agentúra SARIO v rámci priamej podpory účasti slovenských spoločností na veľtrhu INNOTRANS 2020 uhradí náklady na vybudovanie spoločnej expozície (prenájom plochy, výstavbu stánku a technické pripojenia), povinný registračný poplatok výstavisku za každého vystavovateľa, základný zápis do katalógu vystavovateľov, ktorý vydáva zahraničný organizátor, výrobu a zápis do vystavovateľského katalógu zúčastnených slovenských spoločností.

Zúčastnené slovenské spoločnosti si individuálne hradia náklady na svojich vyslaných zástupcov (cestovné, stravné, ubytovanie) a náklady súvisiace s nadštandardnými požiadavkami.

V závislosti od veľkosti prenajatej plochy (70m2) je účasť na spoločnej expozícii limitovaná na maximálne 7 slovenských spoluvystavovateľov, z uvedeného dôvodu, okrem splnenia podmienok účasti v Schéme na podporu MSP v SR, rozhoduje o účasti dátum a čas riadne vyplnenej a prijatej registrácie vystavovateľa.
 
Prezentačný priestor pre jedného vystavovateľa je cca. do 10 m2. Prioritu zaradenia do spoločnej expozície majú výrobné spoločnosti, ktorých podnikateľská činnosť je spätá so zameraním veľtrhu.
 
REGISTRÁCIA
V prípade záujmu o účasť v spoločnej expozícii na veľtrhu INNOTRANS 2021, prosím, vyplňte registračný formulár spolu so všetkými požadovanými náležitosťami a prílohami najneskôr do 31. júla 2020.