Podnikanie v Rakúsku — Právne podmienky a praktické rady

Pre koho je seminár určený:

 • pre MSP so sídlom mimo Bratislavského kraja, ktorí vyplnia prihlášku
  so všetkými náležitosťami

Rakúsko je jednou z najrozvinutejších krajín Európskej únie, pričom rakúski partneri sa stali dôležitými obchodnými partnermi aj slovenských podnikateľských subjektov.

Cezhraničné poskytovanie služieb (t. j. bez založenia organizačnej zložky v Rakúsku) bolo v rozsiahlej miere ovplyvnené prijatím zákona na zamedzenie sociálnemu a mzdovému dumpingu, ktorý ukladá podnikateľským subjektom rozsiahle povinnosti a predstavuje značnú výzvu pri podnikateľských aktivitách v Rakúsku.

Cieľom seminára je oboznámiť jeho účastníkov s rakúskou legislatívou upravujúcou cezhraničné poskytovanie služieb, založenie živnosti, organizačnej zložky alebo podnikateľského subjektu v Rakúsku a s jej správnym uplatňovaním v praxi, a tým im uľahčiť orientáciu v uvedenej problematike.

Cenné informácie získajú živnostníci a podnikatelia, ktorí obchodujú, poskytujú služby alebo majú záujem otvoriť pobočku, založiť živnosť alebo dcérsku spoločnosť v Rakúsku.  

Program seminára  

09.45 — 10.00

 • Registrácia účastníkov

10.00 — 12.00

 • Cezhraničné poskytovanie služieb
 • Vysielania zamestnancov do Rakúska
 • Právna úprava vo vybraných oblastiach podnikania

12.00 — 12.15

 • Prestávka

12.15 — 14.00

 • Právne subjekty podľa rakúskeho práva
 • Založenie živnosti, pobočky alebo dcérskej spoločnosti v Rakúsku
 • Praktické rady pri úprave zmluvných vzťahov s rakúskymi obchodnými partnermi

14.15 — 15.00

 • Diskusia a individuálne konzultácie

REGISTRÁCIA

Registrovať sa môžete do 30. 05. 2019 vyplnením registračného formulára.


 
Účasťou na podujatí bude žiadateľovi poskytnutá minimálna pomoc (nefinančná) formou dotovaných služieb v predpokladanej výške v rozmedzí od 50 € do 150 € v zmysle Schémy na podporu malého a stredného podnikania v SR v znení dodatku  č. 1. O skutočnej výške poskytnutej minimálnej pomoci bude žiadateľ-účastník informovaný po konaní podujatia.

Účastník je prijímateľom pomoci v zmysle nariadenia Komisie EÚ č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis, Úradný vestník Európskej únie, L 352, 24. december 2013.