Podnikateľská misia do Fínska

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ a v spolupráci zo ZÚ SR v Helsinkách organizuje v dňoch 20.-22. novembra 2017 podnikateľskú misiu do Fínska.
 
Podnikateľská misia je určená pre malých a stredných podnikateľov mimo Bratislavského kraja, ktorí pôsobia v nasledujúcich sektoroch:

 • robotika
 • automotive
 • IKT
 • čisté a zelené technológie
 • strojárstvo
 • súvisiace odvetvia

 
Slovenské spoločnosti budú mať možnosť absolvovať B2B rokovania s fínskymi partnermi, stretnúť sa s miestnymi inovatívnymi spoločnosťami, platformami a inštitúciami. Plánovaná je tiež návšteva inovatívneho technologického centra Espoo Innovation Garden, ako aj viacerých platforiem Aalto univerzity (Design Factory, Urban Mill a pod.)

Program bude včas spresnený účastníkom misie.
 
Podpora zo strany SARIO zahŕňa:

 • organizácia tailor-made B2B stret­nutí so zahraničnými spoločnosťa­mi
 • zabezpečenie konferenčných prie­storov spolu s technickým vybave­ním a občerstvením počas trvania B2B stretnutí
 • atraktívny sprievodný program – návšteva inovačných centier, inštitúcií, 
 • spoločná preprava
 • nepretržitá asistencia zamestnan­cov agentúry SARIO

Podpora nezahŕňa:

 • cestovné a pobytové náklady
 • stravu

 
Prosíme všetkých záujemcov o účasť na misii o vyplnenie online prihlášky, so všetkými povinnými náležitosťami.
O účasti na misii rozhoduje dátum a čas registrácie.
Neúplné alebo nepravdivo vyplnené prihlášky nebudú akceptované.

REGISTRÁCIA 
 
Registrácia na podnikateľskú misiu je otvorená do 20.10.2017, do 16:00 hod.
 
Kontaktná osoba:  Jana Boor, E: jana.boor@sario.sk, T: +421 2 58 260 311, M: +421 910 828 267