Podnikateľská misia do Kazane a Naberežnych Čelnov, Ruská federácia

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) v rámci národného projektu Podpora internacionalizácie MSP, ktorý je realizovaný v rámci Operačného programu Výskum a inovácie, prioritnej osi 3, investičnej priority 3.2, špecifického cieľa 3.2.1 zameraného na nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ, organizuje v termíne október 2019 podnikateľskú misiu do Kazane a Naberežnych Čelnov, Ruská federácia.

O hlavnom meste republiky Tatarstan – Kazani – sa hovorí aj ako o 3. hlavnom meste Ruskej federácie. Jedná sa o jedno z najvýznamnejších hospodárskych, politických a náučných centier RF. V ratingoch podnikateľského prostredia mesto pravidelne obsadzuje popredné priečky, takisto je Kazaň hodnotená ako jedno z najvhodnejších miest pre zamestnanie v rámci RF. Priemysel je v Kazani zastúpený, okrem iného, strojárstvom, chemickým a petrochemickým priemyslom, ako aj ľahkým priemyslom, vrátane potravinárstva. Kazaň už viac než 15 rokov prechádza obdobím populačného rastu (od roku 2002 sa počet obyvateľov mesta zvýšil takmer o 150 000) a mesto je jedným z lídrov v oblasti výstavby. Kazaň, v ktorej sa stretáva kultúra východu a západu, a ktorá nedávno oslávila tisícročie svojho vzniku, patrí taktiež k najatraktívnejším mestám RF z pohľadu turizmu.
 
Druhé najväčšie mesto republiky Tatarstan – Naberežnyje Čelny – vzdialené od Kazane približne 200 kilometrov je významným priemyselným centrom regiónu, ktorého vedúcimi sférami sú: strojárstvo (primárne automobilový priemysel), elektroenergetika, stavebný priemysel a potravinársky priemysel. Dominantným podnikom mesta Naberežnyje Čelny je Kamský automobilový závod KamAZ, ktorý pokrýva takmer tri štvrtiny objemu priemyselnej produkcie mesta.

Predbežný termín realizácie misie: október 2019

Cieľová skupina: 
Slovenské malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja.
V prípade, ak nespadáte do vyššie uvedenej cieľovej skupiny, ale máte záujem o účasť na danom podujatí, prosíme Vás, aby ste nás kontaktovali. 

Sektorové zameranie podnikateľskej misie:

 • strojárstvo
 • automobilový priemysel
 • elektrotechnika
 • chemický priemysel
 • petrochemický priemysel
 • energetika
 • stavebný priemysel
 • priemysel 4.0
 • automatizácia
 • inovácie
 • informačné technológie
 • obnoviteľné zdroje energie
 • potravinársky priemysel

Cieľom účasti slovenských spoločností na podnikateľskej misii je možnosť prezentovať svoju podnikateľskú činnosť a nadviazať obchodné kontakty so zahraničnými partnermi za účelom uzatvorenia obchodných kontraktov.
Pre účastníkov bude pripravený atraktívny program pozostávajúci z B2B rokovaní s ruskými obchodnými partnermi, sprievodný doplnkový program a návštevy podnikov Kazane a Naberežnych Čelnov.

V rámci podnikateľskej misie bude zo strany agentúry SARIO zabezpečené:
·       organizácia B2B stretnutí s relevantnými ruskými partnermi
·       konferenčné priestory spolu s technickým vybavením a občerstvením              počas trvania B2B   stretnutí
·       preprava v teritóriu v rámci programu podnikateľskej misie
·       návšteva ruských spoločností
·       asistencia zamestnancov SARIO v teritóriu počas celého trvania                      podnikateľskej misie
 
Podpora nezahŕňa:
·      pobytové náklady
·      iné náklady súvisiace s individuálnymi nadštandardnými požiadavkami
 
Užitočné odkazy:
Zoznam spoločností Kazane
Zoznam výrobcov Kazane
Zoznam výrobcov Naberežnych Čelnov
Zoznam najvýznamnejších podnikov Naberežnych Čelnov

Dovoľujeme si upozorniť, že predmetné zoznamy nie sú vyčerpávajúce a slúžia výlučne na ilustráciu podnikateľského spektra Kazane a Naberežnych Čelnov.

PREDBEŽNÁ REGISTRÁCIA 
V prípade Vášho záujmu zúčastniť sa na predmetnom podujatí, Vás prosíme vyplniť predbežnú registráciu. Táto registrácia je nezáväzná, slúži predovšetkým na zistenie predbežného záujmu o uvedené podujatie. O možnosti oficiálnej registrácie/spustení oficiálnej registrácie na podujatie Vás budeme informovať.

Pri otvorení oficiálnej registrácie na podujatie si agentúra SARIO vyhradzuje právo na zmenu podmienok a programu uvedeného podujatia. Predpokladaný počet účastníkov podnikateľskej misie: 10 MSP. Výber MSP na predmetné podujatie bude podliehať pravidlám národného projektu SARIO „Podpora internacionalizácie MSP“.