Nórske fondy: Výzvy fondu pre bilaterálne vzťahy

V rámci Grantov EHP a Nórska 2014 – 2021 bol na priamu podporu bilaterálnej spolupráce zriadený špeciálny Fond pre bilaterálne vzťahy. Tento Fond nadväzuje na veľmi úspešný finančný nástroj z programového obdobia 2009 – 2014, tzv. bilaterálny fond na národnej úrovni, vďaka ktorému boli podporené desiatky bilaterálnych aktivít vedúcich k vzniku či rozvoju partnerstiev medzi slovenskými inštitúciami a inštitúciami z prispievateľských štátov. Tieto aktivity boli zamerané najmä na zdieľanie skúseností, príkladov dobrej praxe a transfer know-how.
Národný kontaktný bod dňa 1. 8. 2019 vyhlásil dve výzvy:
FBR01 – otvorená výzva tematicky zameraná na dve oblasti: kultúrnu spoluprácu a politickú a inštitucionálnu spoluprácu medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi – Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom. Cieľom výzvy je podporiť iniciatívy, ktoré smerujú k posilneniu bilaterálnych vzťahov, k zlepšeniu spolupráce, spoločného poznania a porozumenia medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi vo vybraných oblastiach. Pre výzvu sú alokované finančné prostriedky v objeme 180 000 €. V rámci výzvy je možné uchádzať o príspevok na iniciatívy, ktoré budú svojím charakterom prispievať k rozvoju bilaterálnej spolupráce (môže ísť napr. o semináre, workshopy, konferencie, študijné cesty, štúdie a zber dát, informačné aktivity a pod.). Minimálna výška príspevku prestavuje 10 000 €, maximálna výška príspevku predstavuje 30 000 €.
FBR01 
SK: https://www.eeagrants.sk/vyzvy/otvorena-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-prispevok-v-ramci-fondu-pre-bilateralne-vztahy/
EN: https://www.eeagrants.sk/en/calls/open-call-under-the-fund-for-bilateral-relations/

 

FBRTG01 – výzva pre aktivity menšieho rozsahu – cestovné granty. Cieľom výzvy je podporiť krátkodobé iniciatívy v partnerskej krajine s jasným bilaterálnym profilom, ktoré slúžia na posilnenie bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a prispievateľskými štátmi. Pre výzvu sú alokované finančné prostriedky  v objeme 50 000 € a je možné uchádzať o príspevok na cestovné náklady a cestovné náhrady na realizáciu bilaterálnych iniciatív s maximálnou výškou príspevku do 5 000 €.
FBRTG01
SK: https://www.eeagrants.sk/vyzvy/vyzva-pre-aktivity-mensieho-rozsahu-cestovne-granty-v-ramci-fondu-pre-bilateralne-vztahy-fbrtg01/
EN: https://www.eeagrants.sk/en/calls/call-for-smaller-scale-activities-travel-grants-under-fund-for-bilateral-relations-fbrtg01/