Výzva na predkladanie projektov na Parížske mierové fórum 2019

Z iniciatívy prezidenta FR Emmanuela Macrona sa 11.-13. novembra 2019uskutoční druhý ročník Paris Peace Forum, t. j. medzinárodnej platformy, ktorá zvoláva všetkých globálnych aktérov s cieľom presadzovať konkrétne riešenia pre celosvetové výzvy.
Vyhlásením výzvy organizátori poskytujú priestor pre inovatívne riešenia a podporu konkrétnych projektov, ktoré budú prezentované v rámci „Space for Solutions“ v konferenčnom centre Grand Halle de la Villette v Paríži, 11.-13. novembra 2019.
Zameranie projektov:
Výzva sa vzťahuje na projekty alebo iniciatívy, ktoré navrhujú konkrétne riešenia výzvy/problému nadnárodného charakteru aspoň v jednej zo šiestich tém fóra:
– mier a bezpečnosť,
– rozvoj,
– životné prostredie,
– nové technológie,
– inkluzívne hospodárstvo
– kultúra a vzdelávanie.
Projekty môžu mať podobu normatívnu (právne nástroje, normy alebo osvedčené postupy) alebo budovania kapacít (nové inštitúcie, mechanizmy a inovácie).
Oprávnené osoby na predkladanie projektov:
Medzinárodné organizácie, neziskové organizácie, štáty, spoločnosti, nadácie, rozvojové agentúry, náboženské skupiny, združenia, asociácie, think tanky a univerzity.
Termín:
Projekty je možné predkladať v anglickom alebo francúzskom jazyku do 24. mája 2019 do 18:00 (SEČ) prostredníctvom platformy:
Pravidlá a podmienky:
Návrhy projektov posudzuje hodnotiaca komisia 10 expertov, ktorá zverejní zoznam oprávnených projektov do 18. júna 2019 na web-stránke Paris Peace Forum. Tieto projekty budú prezentované počas medzinárodného fóra min. 2 a max. 3 lídrami za príslušnú organizáciu, ktorí potvrdia svoju účasť najneskôr do 13. júla 2019.
Účasť lídrov projektu na fóre je hradená organizátormi (ubytovanie a doprava), za zriadenie stánku sa platí paušálny poplatok 2 000 EUR/3 dni. Medzinárodné fórum ponúka možnosť mediálne zviditeľniť navrhované riešenia, otestovať ich vo verejnej diskusii a nadviazať nové partnerstvá.
Detailné informácie sú dostupné na stránke:
V roku 2018 bolo predložených 860 projektových návrhov, z ktorých 121 (zo 42 krajín) uspelo v hodnotení komisie a bolo prezentovaných počas Paris Peace Forum 2018:
https://parispeaceforum.org/projects/. Z toho 10 najúspešnejších projektov získalo jednoročnú podporu programu Scale-Up počas roku 2019: https://parispeaceforum.org/scaling-up-projects/
Najčastejšie kladené otázky: