Podnikateľské centrum (MZVaEZ SR)

Podnikateľské centrum poskytuje informácie nevyhnutné k presadzovaniu podnikateľských ambícií v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí. Podnikateľské centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je zriadené v rámci sekcie hospodárskej spolupráce. Rezort okrem aktivít Podnikateľského centra podporuje podnikateľov aj aktivitami vysokých predstaviteľov štátu a rezortu a prostredníctvom siete zastupiteľských úradov SR v zahraničí.

Podrobnejšie informácie o uvedených aktivitách nájdete na stránke ministerstva v časti www.mzv.sk/podnikajme.

Katalóg základných služieb MZVaEZ SR a ZÚ SR v oblasti ekonomickej diplomacie pre podnikateľskú verejnosť je na stiahnutie tu.


Katalóg základných služieb MZVaEZ SR a ZÚ SR v oblasti ekonomickej diplomacie  pre podnikateľskú verejnosť

MZVaEZ SR poskytuje v rámci svojich odborných útvarov alebo prostredníctvom siete diplomatických misií v zahraničí základné služby pre podnikateľskú verejnosť, ktoré sú poskytované bezodplatne. Na zastupiteľských úradoch ide o základnú ponuku, zabezpečovanú bez ohľadu na to, či v teritóriu záujmu na zastupiteľskom úrade pôsobí špecializovaný ekonomický diplomat, alebo nie. V závislosti od kvality vzájomného dialógu a formulovaných potrieb podnikateľského prostredia sa táto ponuka bude ďalej rozširovať a meniť.

Ide o základné služby v nasledovných oblastiach:

 • Podpora obchodu a poradenský servis
 • Obchodné príležitosti/tendre
 • Informácie o trhu, tlačový servis

Podpora obchodu a poradenský servis

 • základné poradenstvo o politickom, obchodno-ekonomickom a podnikateľskom prostredí v krajinách pôsobnosti a priakreditácie ZÚ SR
 • poskytovanie základných kontaktných údajov a doplňujúcich informácií o zahraničných podnikateľských subjektoch podľa vyžiadania, pomoc pri nadväzovaní prvého obchodného
  kontaktu a pri vstupe a pôsobení na zahraničných trhoch
 • vybavovanie komerčných dopytov a ponúk slovenských exportérov
 • vyhľadávanie obchodných a investičných príležitostí pre slovenských exportérov
 • vyhľadávanie potenciálnych investorov a pravidelný dialóg ZÚ s rozhodujúcimi investičnými partnermi v krajinách vyslania,
 • informácie o slovenských podnikateľských subjektoch pre zahraničné firmy, o ich ponuke spolupráce, resp. produkcie, o možnostiach investičných a ďalších príležitostí v SR,
 • výber vhodných veľtrhov a výstav v zahraničí pre účasť slovenských firiem, poradenská a organizačná podpora pri účasti na nich
 • organizovanie podnikateľských misií, medzivládnych a zmiešaných komisií ekonomického zamerania v spolupráci s SOPK, SARIO a relevantnými ministerstvami
 • organizovanie odborných seminárov pre exportérov v spolupráci s SOPK, SARIO, s profesijnými a záujmovými organizáciami a zväzmi
 • podpora medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy, výskumu a inovácií, energetickej, potravinovej bezpečnosti, v oblasti klimatických zmien, vodných zdrojov, surovinových zdrojov (identifikácia slovenských projektov, záujmov a možností a hľadanie ciest pre zapojenie do medzinárodných a regionálnych projektov),
 • podpora zapájania slovenských podnikateľských subjektov do regionálnej spolupráce (napr. v rámci Stredoeurópskej iniciatívy, Európskej dunajskej stratégie, cezhraničnej spolupráce, iniciovaním partnerstiev regiónov a miest a obcí a pod.)

Tento blok pomoci je podporený:

 • bezplatnou telefonickou linkou “prvej pomocipodnikateľského centra ministerstva +421 2 5978 5959 a e-mailom bizinfo@mzv.sk – poskytovanie pomoci podnikateľom SR a
 • verejnosti pri realizovaní ich proexportných ambícií
 • projektovými referentmi pre jednotlivé teritóriá – špecialistami ministerstva, ktorí sú okrem zamestnancov obsluhujúcich bezplatnú telefonickú linku k dispozícií podnikateľom
 • portálom „Podnikajme v zahraničína webovej stránke MZVaEZ SR (www.mzv.sk/zahranicna_politika/podnikajme_v_zahranici) s informáciami pre exportérov
 • prezentáciou exportérov prostredníctvom prehľadu slovenských exportných firiem na portáli „Podnikajme v zahraničí“ na webovej stránke MZVaEZ SR.

Obchodné príležitosti/tendre

 • poskytovanie informácií a spolupráca pri zapájaní sa podnikateľov a verejnej správy do projektov vonkajšej pomoci EÚ pre tretie krajiny, do verejného obstarávania v medzinárodných ekonomických organizáciách a národného verejného obstarávania v rôznych krajinách sveta, do rozvojovej pomoci SR, do medzinárodných súťaží a tendrov a výrobných kooperácií v krajine pôsobnosti.

Tento blok pomoci je podporený:

 • blokom „nových príležitostí pre podnikanie“ na portáli Podnikajme v zahraničí, s prehľadom aktuálnych tendrov, dopytov, ponúk, prehľadom obchodných misií, odporúčaných veľtrhov, výstav resp. výstav s finančnou podporou MH SR, príležitostí v oblasti rozvojovej pomoci a spolupráce vo vede, výskume a inováciách
 • manuálom verejného obstarávania medzinárodných ekonomických a finančných organizácií a verejného obstarávania podľa krajín – sprístupnenom na portáli Podnikajme v zahraničí, pomoc pri registrácii subjektov do obstarávacích systémov medzinárodných organizácií (NATO, OSN, WTO, a i.) s podporou stálych misií SR;
 • blokom „EÚ pre podnikateľov a verejnú správu“ s aktuálnymi tendrami a výzvami EÚ, podnikateľskými misiami EK a tréningovými pobytmi a sektorovými seminármi.

Informácie o trhu, tlačový servis

 • ekonomická informácia o teritóriu, spracovávaná na ZÚ SR a sprístupnená na portáli Podnikajme v zahraničí MZVaEZ SR k 107 krajinám sveta, ktorá poskytuje aj analýzu
  vývozu hlavných tovarových skupín do cieľových teritórií a komplexnú marketingovú stratégiu pre exportérov SR
 • pravidelne aktualizované informácie o medzinárodných výstavách a veľtrhoch v teritóriu vyslania, v priakreditovaných teritóriách a plánovaných podujatiach jednotlivých ZÚ, sprístupnené na portáli Podnikajme v zahraničí
 • podnikateľsky využiteľné ekonomické správy mapujúce podnikateľské možnosti v zahraničí s cieľom zlepšovania exportnej výkonnosti SR, resp. investičnej expanzie, publikované ad hoc na portáli Podnikajme v zahraničí (informácie sú štruktúrované podľa príslušných teritórií).
 • pravidelné zasielanie elektronického týždenníka Ekonomické aktuality zo zahraničia firmám, obchodným komorám, zväzom a pod. (aktuálne viac ako 1 700 adresátom) s ponukou investičných príležitostí, účastí v medzinárodných tendroch, na výstavách, veľtrhoch, s prehľadom týždenných ekonomických aktualít.

 

Aktuality na podporu podnikania v zahraničí

Dokument vydáva Podnikateľské centrum Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, vypracúva ho na týždennej báze, zverejňuje ho aj na portáli Podnikajme v zahraničí a zasiela v podobe týždenného newslettera. V prípade, že chcete nahlásiť Vašu e-mailovú adresu na zasielanie pošlite e-mail na adresu bizinfo@mzv.sk, prípadne kontaktujte +421 2 5978 3895.

Archív newsletterov

newsletter 9/2015


newsletter 8/2015


týždeň 7/2015

týždeň 6/2015

týždeň 5/2015

týždeň 4/2015

týždeň 3/2015

týždeň 2/2015

týždeň 1/2015