Služby SACR

TiskSlovenská agentúra pre cestovný ruch je štátna príspevková organizácia špecializovaná na marketing a štátnu propagáciu cestovného ruchu Slovenskej republiky. Túto činnosť vykonáva pomocou týchto nástrojov a služieb:

 • výstavy a veľtrhy pre oblasť cestovného ruchu
 • národný turistický portál Slovenska www.slovakia.travel
 • medzinárodná spolupráca v cestovnom ruchu
 • workshopy, prezentácie, road show
 • vydávanie propagačných materiálov

Výstavy a veľtrhy pre oblasť cestovného ruchu

veltrhy vystavy SACRSlovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) poskytuje v oblasti propagácie cestovného ruchu Slovenska možnosť spoluúčasti v národnom stánku Slovenskej republiky na zahraničných veľtrhoch a výstavách.

Pri rozhodovaní o účasti na veľtrhu Vám odporúčame získať informácie o zameraní veľtrhu a zvážiť vhodnosť ponúkaného produktu/služby a efektívnosť účasti na konkrétnom veľtrhu.

SACR si vyhradzuje právo zmeny plánu veľtrhov a výstav, výberu spoluvystavovateľov, stanovenie poradia náhradníkov, umiestnenie spoluvystavovateľov v rámci stánku, právo prípadnej zmeny projektu a stanovenie podmienok prezentácie.

Viac informácií o veľtrhoch a výstavách nájdete tu.

Národný turistický portál Slovenska www.slovakia.travel

sacr_portalSlovakia.travel je oficiálny propagačno-informačný webový portál, ktorý  propaguje Slovensko ako destináciu cestovného ruchu. Návštevníkom poskytuje denne aktualizované informácie o turistickej ponuke na Slovensku – destináciách, turistických atrakciách, podujatiach, novinkách, doprave a ubytovaní. Portál má 6 jazykových mutácií – slovenčina, angličtina, nemčina, maďarčina, poľština a ruština. Súčasťou portálu je interaktívna mapa a prepojenie na sociálne siete.

Medzinárodná spolupráca v cestovnom ruchu

mv spolupraca SACRSpolupráca krajín V4 na tretích trhoch je zameraná na cieľavedomé pôsobenie krajín stredoeurópskeho regiónu na vzdialených trhoch.

Cieľom spoločných marketingových aktivít je upevnenie pozície a získanie konkurenčnej schopnosti krajín a ich presadenie sa na tretích trhoch.

Krajiny V4 realizujú spoločné marketingové a propagačné aktivity na zámorských trhoch od roku 2003. K trhom s prioritným zameraním v súčasnosti patria Spojené štáty americké, Japonsko, Čína a ázijská časť Ruskej federácie. Krajiny V4 prezentujú spoločne 6 produktových skupín:

 • hlavné mestá,
 • historické mestá,
 • UNESCO pamiatky,
 • židovské pamiatky,
 • kúpele
 • a MICE (podujatia konferenčného turizmu – meetings, incentives, conventions and exhibitions).

Marketing a propagáciu cestovného ruchu realizujú krajiny prostredníctvom vybraných nástrojov:

 • účasť na veľtrhoch a výstavách CR,
 • organizácia infociest pre novinárov,
 • realizácia poznávacích ciest pre touroperátorov,
 • tlač a distribúcia spoločných propagačných materiálov a máp,
 • internetová prezentácia,
 • výmena štatistických údajov.

Práca so zámorskými trhmi zahŕňa predovšetkým spoluprácu pri realizácii PR aktivít na americkom trhu, tie v súčasnosti zahŕňajú  koordináciu aktivít spolupráce krajín V4 na americkom trhu  v súlade s marketingovým plánom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch, koordináciu aktivít  spojených s členstvom Slovenskej agentúry pre cestovný ruch v medzinárodných organizáciách na americkom trhu, poskytovanie všeobecných a špecifických informácii pre širokú a odbornú verejnosť.

Viac informácií nájdete tu.

Workshopy, prezentácie, road show

Slovenská agentúra pre cestovný ruch ponúka účasť na workshopoch, prezentáciách a road show v zahraničí pre subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu. Cieľom týchto aktivít je informovať zahraničných touroperátorov a žurnalistov o aktuálnej ponuke cestovného ruchu na Slovensku a upevniť spoluprácu so zahraničnými partnermi CR. Podmienkou účasti je ponuka kvalitne spracovaného produktu cestovného ruchu SR vhodného pre daný zahraničný trh, vrátane cenových ponúk. Viac informácií tu.

Vydávanie propagačných materiálov

sacr_propagacneSlovenská agentúra pre cestovný ruch v rámci edičnej činnosti poskytuje propagačné materiály Slovenska ako turistickej destinácie v tlačenej aj online forme.

Propagačné materiály SACR je možné stiahnúť tu.