Služby SARIO

Odbor zahraničného obchodu (OZO) agentúry SARIO zabezpečuje komplex informačných, poradenských, asistenčných a vzdelávacích služieb pre slovenských exportérov a zahraničných záujemcov o slovenskú produkciu a výrobnú kooperáciu. Podporuje malé a stredné podnikanie s dôrazom na zvýšenie schopnosti exportných a investičných aktivít slovenských podnikateľov do zahraničia.

Medzi prioritné oblasti služieb Odboru zahraničného obchodu SARIO patrí:

 • sprostredkovanie konkrétnej ponuky slovenských výrobkov na zahraničné trhy a zahraničných dopytov do tuzemského podnikateľského prostredia
 • zabezpečenie prezentácie slovenských firiem na slovenských a zahraničných veľtrhoch a výstavách s cieľom aktívnej propagácie slovenského podnikateľského prostredia
 • organizovanie a sprevádzanie podnikateľských misií v zahraničí a na Slovensku
 • poskytovanie konzultačného a vzdelávacieho servisu zameraného na podporu exportu slovenských výrobkov
 • vytváranie atraktívnych teritoriálnych a sektorovo orientovaných projektov, zameraných na podporu hospodárskej spolupráce a rozvoj kooperačných aktivít
 • výmena informácií a spolupráca s partnerskými zahraničnými organizáciami
 • sústreďovanie informácií o zahraničných trhoch, medzinárodných tendroch a iných atraktívnych podujatiach v zahraničí
 • efektívna koordinačná činnosť s inštitúciami zainteresovanými do proexportnej politiky

Portál exportných a kooperačných možností

predstavuje nástroj na systémové zabezpečenie operatívnej komunikácie, výmeny informácií s externým prostredím, informácie o ponukách a dopytoch slovenských a zahraničných podnikateľských subjektov prakticky vo všetkých odvetviach priemyslu
 • zabezpečuje jednoduchú a rýchlu registráciu spoločností, ktoré majú záujem o získanie kooperačného partnera
 • umožňuje registrovaným slovenským subjektom bezplatné zverejnenie ponuky tovaru, služieb alebo iných kooperačných aktivít
 • registráciou firemných profilov a zadávaním ponúk firiem sa vytvára databáza slovenských podnikateľských subjektov s uvedením ich výrobného portfólia
 • umožňuje registráciu zahraničným subjektom, ktorí majú možnosť vyhľadávať potenciálnych dodávateľov zo SR a rovnako priamo zadávať ich dopyty
 • napomáha zosúladeniu zahraničných dopytov s výrobnými možnosťami slovenských podnikateľských subjektov
 • užívateľ má po registrácií možnosť získať bližšie informácie o aktivitách SARIO v oblasti podpory obchodných a exportných aktivít

Každý inzerát je platný po dobu 60 dní. Registrácia užívateľa je platná jeden rok. Tri dni pred expiráciou registrácie, alebo inzerátu je možné účinnosť obnoviť.

Proexportná akadémia SARIO (PAS)

Agentúra SARIO výrazne posilnila informačné a vzdelávacie aktivity pre slovenské firmy v oblasti podpory exportu organizovaním rôzne tematicky a teritoriálne zameraných seminárov v rámci Proexportnej akadémie.

Zámerom  a hlavným cieľom akadémie je zvýšiť informovanosť najmä malých a stredných podnikov o odborných aspektoch a metódach medzinárodného obchodovania, zaužívaných praktikách v obchodnej komunikácii a tiež špecifikách obchodovania na jednotlivých zahraničných trhoch.

Učíme slovenské firmy exportovať na základe:

 • zdieľaných informácií
 • praktických tréningov
 • úspešných príkladov z praxe

Semináre sú zamerané na oblasť zahraničného obchodu, približujú špecifiká podnikateľského prostredia a aktuálne informácie z vybraných teritórií a sektorov, pomáhajú zhodnotiť potenciál pre rozvoj exportných aktivít.

Akadémia je určená malým a stredným podnikateľom, inštitúciám na podporu exportu, pracovníkom verejnej a štátnej správy ako aj širokej verejnosti zaujímajúcej sa o zahraničný obchod a problematiku s tým súvisiacu.

Business Partner Search Profile

SARIO pomáha slovenským aj zahraničným firmám získať tie najlepšie príležitosti spolupráce, join-venture, subkontraktingu, technologickej kooperácii, R&D, výmene know-how, obchodnej výmeny a podobne.

Vyplnením online formulára (a jeho zaslaním na adresu trade@sario.sk) SARIO začína riešiť Váš dopyt. Riešenie dopytov podnikateľských subjektov z domáceho prostredia ako aj zo zahraničia, v spolupráci s MZV a EZ SR (podnikateľské centrum) a s regionálnymi kanceláriami SARIO sú v zmysle zadávateľa dopytu vyhľadané spoločnosti na potenciálnu kooperačnú spoluprácu.

Len kompletným a pravdivým vyplnením formulára umožníte pracovníkom SARIO kvalitne spracovať Vašu požiadavku. Výsledok dopytu agentúra SARIO oznámi do 30 pracovných dní. Formulár nájdete na tomto linku.