Služby SBA

Slovak Business Agency (SBA) je najstaršou podpornou podnikateľskou organizáciou v SR. Špecializuje sa na podporu malých a stredných podnikov (MSP) počas všetkých fáz podnikateľského cyklu. SBA je verejno-súkromným partnerstvom prepájajúcim záujmy vlády a podnikateľských subjektov. Popri finančných aj nefinančných podporných programoch vykonáva aj monitorovanie podnikateľského prostredia a spracováva dokumenty a štúdie o postavení MSP, vrátane postavenia MSP v zahraničnom obchode.

SBA je súčasťou Európskej siete na podporu podnikania (Enterprise Europe Network – EEN) na Slovensku. V rámci tejto siete SBA vykonáva:

  • poradenské, podporné a informačné aktivity pre podporu expanzie na nové trhy

– informačné semináre a školenia (napr. podnikanie v okolitých krajinách, podnikanie na vnútornom trhu EÚ, ochrana duševného vlastníctva), odpovede na otázky podnikateľov (napr. prístup k trhom a podnikanie na zahraničných trhoch, nariadenia a regulácie EÚ, programy EÚ a prístup k financiám, inovácie a transfer technológií a know-how), hĺbkové konzultácie, podnikateľské a technologické audity.

 

  • aktivity zamerané na vytváranie partnerstiev

– organizácia partnerských podujatí na podporu vytvárania partnerstiev medzi podnikmi a medzi podnikmi a výskumnými inštitúciami (napr. European Subcontracting and Engineering, Utrecht, Energy Efficient Construction, Graz apod.), organizácia podnikateľských misií (napr. veľtrh HolzHandwerk, Norimberk), spolupráca pri realizácii Missions for Growth iniciovaných EK

 

  • zabezpečovanie spätnej podnikateľov k politikám a reguláciám EÚ

– získavanie názorov a pripomienok firiem k vybraným politikám EÚ, sprostredkovanie konzultácií podnikateľov k pripravovaným reguláciám EÚ, hodnotenie dopadov implementovaných regulácií EÚ, informovanie EK o problémoch MSP, organizovanie podnikateľských panelov

 

  • zlepšovanie inovačného manažmentu firiem

– koučing, zhodnotenie inovačného manažmentu firmy, benchmarking s konkurenciou, propagácia inovácií v EÚ a na tretích trhoch, využitie dostupných verejných nástrojov na rozvoj inovácií

 

SBA v rámci siete EEN zabezpečuje pre podnikateľov prístup do 2 databáz spolupráce:

  • Databáza ponúk na partnerstvo (Partnering Opportunities Database – POD)

– na vyhľadávanie inovatívnych technológií a partnerov na spoluprácu po celej Európe (obsahuje vyše 15 000 obchodných a technologických profilov z vyše 50 krajín)

 

  • Databáza výsledkov výskumu a vývoja v EÚ (RTD)

–  obsahuje výsledky výskumu a vývoja z projektov financovaných Európskou úniou prostredníctvom Rámcových programov pre výskum, vývoj technológií a demonštračné aktivity, výsledky projektov predstavujú významnú bázu nových technológií a služieb pripravených na komerčnú aplikáciu.

 

Viac informácií nájdete na internetových stránkach SBA prípadne na stránke siete EEN