Služby SIEA

Slovenská inovačná a energetická agentúra vykonáva najmä koncepčnú, odbornú, metodickú, koordinačnú, informačnú, výchovnovzdelávaciu, propagačnú a ďalšie činnosti zamerané na aktivity v oblasti rozvoja inovácií a technológií:

  • realizuje úlohy štátnej inovačnej stratégie v Slovenskej republike,
  • rozvíja inovačné aktivity v celom inovačnom systéme Slovenskej republiky s cieľom zvýšenia efektívnosti domácej ekonomiky a jej konkurencieschopnosti,
  • poskytuje odbornú pomoc zriaďovateľovi pri koncepčnej, legislatívnej a hodnotiacej práci pre rozvoj inovácií na Slovensku,
  • vykonáva funkciu implementačnej agentúry na čerpanie štrukturálnych fondov Európskej únie,
  • spolupracuje s MH SR pri navrhovaní a presadzovaní inovačnej stratégie a inovačných programov s cieľom zvýšenia akcieschopnosti domácej ekonomiky, najmä prostredníctvom malých a stredných podnikov,
  • vykonáva systematickú činnosť zameranú na prenos výsledkov aplikovaného výskumu pre realizáciu inovačných programov a projektov vo väzbe na uplatnenie nových poznatkov, s cieľom priameho využitia získaných výsledkov v hospodárskej a spoločenskej praxi.

SIEA svojou činnosťou v oblasti podpory rozvoja inovácií prispieva k upevneniu ekonomickej výkonnosti Slovenska, najmä:

  • podpora exportu je vzhľadom na kompetencie vymedzené SIEA zriaďovacou listinou v pozícii nepriamej podpory exportu prostredníctvom všestrannej podpory rozvoja inovačných aktivít s cieľom zvýšenia efektívnosti domácej ekonomiky a jej konkurencieschopnosti
  • v spolupráci so zriaďovateľom (MH SR) presadzuje závery inovačnej stratégie a inovačnej politiky s cieľom zvýšenia akcieschopnosti ekonomiky najmä prostredníctvom MSP
  • každoročne pripravuje súťaž o Cenu ministra hospodárstva SR „Inovatívny čin roka“ pripravila SIEA v spolupráci s MH SR. Cieľom súťaže je propagovať inovačné aktivity a povzbudiť domáce podnikateľské subjekty i fyzické osoby k podnikateľským aktivitám
  • SIEA zabezpečuje a koordinuje medzinárodnú spoluprácu v činnostiach súvisiacich s inováciami a s energetickým hospodárstvom v oblasti zahraničnej pomoci a účasti SR v medzinárodných organizáciách. V sledovanom období bola SIEA zapojená ako projektový partner do riešenia viac ako 10 medzinárodných projektov

Viac informácií nájdete na internetových stránkach SIEA