Systém štátnych inštitúcií podporujúcich export

Po rozkliknutí grafiky môžete získať prehľad o systéme štátnych inštitúcií a agentúr podporujúcich export a exportérov v SR:

systemStatnychInstitucii

Rada vlády na podporu exportu a investícií

Rada vlády SR na podporu exportu a investícií je poradným, koordinačným a iniciatívnym orgánom vlády SR pre oblasť štátnej podpory medzinárodnej obchodno-ekonomickej spolupráce a prezentácie Slovenskej republiky.

Rada je zložená zo zástupcov orgánov štátnej správy, podnikateľského sektora a akademickej obce. Predsedami rady sú podpredseda vlády a minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a minister hospodárstva SR.

Rada plní najmä tieto úlohy

  • prijíma zásadné stanoviská s návrhmi opatrení k strategickým materiálom ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy v oblasti podpory exportu, investícií, medzinárodnej prezentácie a ďalších foriem medzinárodnej ekonomickej spolupráce Slovenskej republiky,
  • informuje vládu o zásadnom stanovisku spolu s návrhmi opatrení vo veciach podľa písm. a),
  • hodnotí služby, ktoré Slovenská republika prostredníctvom diplomatických misií v zahraničí poskytuje podnikateľskej verejnosti na podporu podnikateľských aktivít v zahraničí a odporúča opatrenia na ich skvalitnenie,
  • navrhuje teritoriálne priority rozvoja medzinárodnej obchodno-ekonomickej a investičnej spolupráce Slovenskej republiky so zahraničným prostredím a prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí,
  • prijíma opatrenia pre koordinovaný postup podnikateľského sektora a akademickej obce pre lepšie presadzovanie obchodno-ekonomických záujmov Slovenskej republiky v zahraničí v súlade s prijatými teritoriálnymi prioritami rozvoja medzinárodnej obchodno-ekonomickej a investičnej spolupráce, vrátane koordinovanej prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí,
  • posudzuje a schvaľuje návrhy na zlepšenie spolupráce orgánov štátnej správy a podnikateľského sektora pri realizácii medzinárodnej obchodno-ekonomickej spolupráce a prezentácie Slovenskej republiky v zahraničí,
  • spolupracuje s príslušnými výbormi Národnej rady Slovenskej republiky a Zborom poradcov predsedu vlády Slovenskej republiky.

Podrobné informácie o činnosti rady,  aktuálne dokumenty a správy sa nachádzajú na stránke MZVaEZ SR na tomto linku.