Začíname s exportom

Export je jedným z najvýznamnejších spôsobov internacionalizácie malých a stredných podnikov, ktorý vo veľkej miere napomáha ich ekonomickému rastu.

Pôsobenie na trhoch v nových teritóriách so sebou prináša množstvo výhod. Okrem iného aj:

 • rozšírenie bázy odbytových trhov,
 • optimálne využívanie výrobných kapacít,
 • príležitosť pre ďalší rast či diverzifikáciu produkcie,
 • rozvoj návykov exportného marketingu, atď.

S exportom však súvisí aj rad bariér, ktoré internacionalizáciu firmy komplikujú:

 • marketingové
  • problémy s prienikom do distribučných sietí na zahraničných trhoch,
  • nízka úroveň využívania marketingových nástrojov vo firme,
  • absencia efektívnej metodiky výberu a vyhodnotenia atraktívnosti zahraničného trhu.
 • informačné
  • deficit relevantných informácií o zahraničných trhoch,
  • technické prekážky pri spracovaní prieskumu zahraničného trhu,
  • nízka úroveň znalosti cudzích jazykov a medzikulturálnych rozdielov.
 • procesné
  • neefektívnosť využívania ľudských, finančných a výrobných zdrojov,
  • nízka úroveň vzdelania pracovníkov v oblasti marketingu a zahraničného obchodu,
  • nedostatok prostriedkov na financovanie procesu internacionalizácie.

Ak ste rozhodnutí exportovať,  je vhodné rozdeliť si celý proces expanzie do nasledujúcich etáp:

 1. Analýza pozície podniku na domácom trhu
 2. Výber potenciálneho cieľového trhu
 3. Analýza a vyhodnotenie atraktívnosti zahraničného trhu
 4. Vypracovanie marketingových nástrojov pri prieniku na zahraničný trh.

Ste pripravení na export?

Náš  dotazník vám pomôže rýchlo posúdiť ako ste pripravení podnikať na zahraničných trhoch. Zodpovedanie 10 otázok Vám bude trvať približne 10 minút. Buďte úprimní a realistickí vo Vašich odpovediach, odporúčania v dotazníku Vám pomôžu, ale výsledok bude presný len ak poviete, ako to reálne robíte, nie ako by ste to mali robiť.

Dotazník pripravenosti na export na stiahnutie

Manuál exportéra

Manuál exportéra je nástroj SARIO uľahčujúci integráciu slovenskej spoločnosti na zahraničných trhoch.

Projekt združujúci všetky potrebné informácie pre slovenského exportéra o možnostiach v danej krajine ako napr. zhodnotenie konkurencieschopnosti výrobku, na ktorých miestach získať potrebné informácie o krajine, analýza trhu, formy podnikania v krajine, doprava tovaru do teritória, tarifné a netarifné prekážky alebo akou formou vstúpiť na daný trh.

Príklad Manuálu exportéra na modelovej krajine Ruská federácia nájdete na stránke SARIO, v prípade záujmu o vypracovanie analýzy krajiny podľa Vašich záujmov kontaktujte pracovníkov SARIO na trade@sario.sk.