Bilaterálne investičné dohody

Dohody o podpore a vzájomnej ochrane investícií, nazývané aj bilaterálne investičné dohody sú významné medzinárodné zmluvné dokumenty a predstavujú štandardné dohody, ktoré sa uzatvárajú medzi suverénnymi subjektami medzinárodného práva verejného s cieľom vytvárať priaznivé ekonomické podmienky pre rozvoj vzájomnej spolupráce.

Rozvoj medzinárodných ekonomických aktivít a prílev zahraničného kapitálu do našej ekonomiky liberalizáciou ekonomických podmienok umožňuje, aby sa do vnútornej ekonomiky zapájali zahraničné subjekty, čím sa na jednej strane umožňuje oživenie ekonomiky zvyšovaním podielu zahraničného kapitálu, a na strane druhej sa podčiarkuje potreba vytvorenia spravodlivého právneho rámca na zmluvnom základe pre ochranu investorov a ich investícií.

Prílev zahraničných investícií ovplyvňuje najmä oblasti ako hospodársky rast, príjmy do štátneho rozpočtu, prínos know-how alebo zamestnanosť. Praktickým výsledkom uzatvorenia takejto zmluvy by malo byť vytvorenie prostredia, ktoré podporí zakladanie spoločných podnikov, priame zahraničné a portfóliové investície. Mimoriadny význam zmluvy spočíva i v garancii voľného prevodu kapitálu, zisku, úrokov, dividend, platieb, náhrad pri vyvlastnení investícií alebo pri spôsobených stratách.

Zmluvy sú medzinárodnými hospodárskymi zmluvami všeobecnej povahy (čl. 7 ods. 4 Ústavy SR), ktoré majú vždy charakter prezidentskej zmluvy. Zmluvy priamo zakladajú práva a povinnosti fyzických alebo právnických osôb, podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy SR majú prednosť pred zákonmi. Zmluvy podliehajú ratifikácii a budú vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom (t. j. v Zbierke zákonov SR).

Zoznam dohôd nájdete na stránke MF SR na tomto linku