Databáza reštriktívnych opatrení v oblasti obchodu so službami

Databáza reštriktívnych opatrení jednotlivých krajín v oblasti obchodu so službami (Services Trade Restrictiveness Index Regulatory Database – STRI)

Databáza STRI

Hlavným cieľom STRI je identifikovať a katalogizovať prekážky v obchode so službami. Databáza STRI je rozčlenená na jednotlivé krajiny a sektory služieb. Sekretariát OECD vypĺňa databázu STRI na základe národnej legislatívy členských štátov, prieskumov OECD a prieskumov Svetovej banky. Následne sekretariát OECD rozposiela jednotlivé časti databázy na verifikáciu jednotlivým krajinám. STRI databáza sa neustále aktualizuje a jednotlivé krajiny navzájom hodnotia svoju prácu. STRI bol vytvorený pre členov OECD a pre rozvíjajúce sa krajiny, ktoré významne obchodujú so službami v rámci globálnej ekonomiky. STRI v súčasnosti pokrýva nasledovné sektory služieb: computer services, telecommunications, construction, professional services (engineering, architecture, legal, accounting), transport (air, maritime, rail, road, courier), distribution, audiovisuals, commercial banking a insurance, v 40 krajinách. Postupne by mali byť včlenené všetky ekonomicky dôležité sektory služieb.

STRI indexy umožňujú zmerať a vyčísliť prekážky v obchode so službami. Hodnota indexov je v rozpätí 0 – 1, pričom 0 znamená úplne otvorený (liberalizovaný) a 1 úplne uzatvorený (obmedzený). Indexy umožňujú porovnávať obmedzenosť v obchode so službami medzi sektormi a tiež medzi krajinami. Inštitucionalizácia STRI umožní zhodnotiť aj časové zmeny a identifikovať tak top reformátorov naprieč sektormi a krajinami.

Bližšie informácie nájdete na stránke OECD.