Exportéri, vyjadrite Váš názor!

S cieľom zistiť reálne využívanie proexportných nástrojov z pohľadu slovenských podnikateľov pripravilo MH SR v spolupráci s MZVaEZ SR, EXIMBANKOU SR a agentúrou SARIO prieskum o reálnom využívaní proexportných nástrojov z pohľadu slovenských podnikateľov.

Vážení podnikatelia,

štátne inštitúcie zaoberajúce sa podporou slovenského exportu na základe výsledkov predošlých prieskumov a dialógu s podnikateľskou obcou zrealizovali v rokoch 2014 a 2015 niekoľko opatrení a zaviedli nové nástroje.

Cieľom týchto krokov bolo uľahčiť realizovanie vašich exportných zámerov a zvýšiť vašu konkurencieschopnosť v medzinárodnom obchode.
Zaujíma nás váš názor, a preto si vás dovoľujeme požiadať o vaše skúsenosti s využívaním proexportných nástrojov SR. Vyplnenie krátkeho online dotazníka vám zaberie iba 5 minút.
Očakávaná spätná väzba doplní už identifikované problémy v rámci stratégie zahraničného obchodu Slovenska a napomôže k jej ešte lepšej implementácii.

Všetky vaše názory a odporúčania očakávame do 10. apríla 2016.

Chcem vyplniť dotazník 

Výsledky dotazníka budú zverejnené v júni 2016 na stránkach agentúry SARIO, ako aj na stránkach a portáloch všetkých zainteresovaných inštitúcií.
Ďakujeme za súčinnosť.