Exportná cena

Pri oceňovaní produktov určených na vývoz je potrebné si uvedomiť, že medzi cenou na domácom a zahraničnom trhu sú značné rozdiely. Pri zahraničnej cene je nutné počítať s dodatočnými nákladmi, ako sú náklady na dopravu, poistenie a ďalšie. Takisto je vhodné zahrnúť do zahraničnej ceny náklady na marketingový prieskum, preklad textov na obaly a ďalšie, ktoré nesúvisia priamo s vývozom jednotlivých tovarov alebo služieb, avšak navyšujú ich cenu.

Výpočet exportnej ceny produktov

Existujú dve metódy výpočtu vývoznej ceny, a to tzv. Cost Plus a Top Down metóda. Pri prvej, tzv. pripočítanej, je dôležité poznať čo možno najpresnejšie hodnoty dodatočných nákladov k cene na domácom trhu. Pri druhej metóde, tzv. odčítavanej, existuje riziko pochybenia pri odhade ceny na zahraničnom trhu a následnej nižšej konkurencieschopnosti výrobku.

V jednoduchom vyjadrení je možné na výpočet exportnej ceny použiť nasledovný vzorec:

Cena na domácom trhu
+ náklady na prepravu
+ clo
+ DPH (+ spotrebná daň)
+ náklady na poistenie
+ náklady na skladovanie
+ iné (napr.: náklady na sprostredkovateľa, náklady na marketingový prieskum, preklad textov na balenie, rezerva na zmenu výmenného kurzu)
= exportná cena

Výpočet exportnej ceny služieb

Pri vývoze služby je nutné započítať do konečnej ceny aj špecifické náklady spojené s osobami, ktoré služby v zahraničí poskytujú. Tými sú napríklad preprava osôb, ubytovanie, víza, poistenie osôb v zahraničí, plat, príp. tlmočnícke služby. Taktiež treba zarátať náklady, ktoré sa vyskytnú po poskytnutí služby. Pri určovaní ceny poskytovaných služieb v zahraničí je vhodné prihliadať na obchodné zvyky v danom teritóriu, napríklad či  sa vyžaduje určiť fixnú cenu, alebo variabilnú v závislosti od klienta a iných podmienok.

Rady pre uvádzanie exportnej ceny

Pri uvádzaní ceny určenej na zahraničný trh je nevyhnutné explicitne uviesť menu a jednotku ceny, a to použitím medzinárodných oficiálnych skratiek. V ideálnom prípade je výhodné obchodovať v domácej mene, čo predajcovi zabezpečí odbúranie menového rizika, avšak výber závisí od dohody partnerov.

Je vhodné podrobne vypísať všetky detaily prvkov, ktoré cena zahŕňa. V prípade minimálneho množstva možného k odberu, je túto skutočnosť potrebné taktiež uviesť. Pre označenie výrobkov platí, že číselné označenie je pre zahraničného partnera jasnejšie, než slovné.

Náklady na prepravu

Pri zahraničnom obchode fungujú medzinárodné pravidlá na výklad najčastejšie používaných obchodných podmienok (dodacích doložiek) v zahraničnom obchode INCOTERMS. Ich aktuálne znenie,vysvetlenie a použitie je možné nájsť na stránke Medzinárodnej ochodnej komory.

Viac o INCOTERMS si prečítajte v časti Preprava a logistika.