Exportná stratégia

Kľúčom k úspechu podniku nie len na domácom  ale i zahraničnom trhu, je efektívne využívanie marketingu a marketingového a strategického plánovania.

Marketingový plán podniku

Cieľom detailne vypracovaného marketingového plánu je zadefinovať si ciele, úlohy podniku a metódy ich dosiahnutia v súlade s  vonkajším aj vnútorným  prostredím firmy. Má za úlohu jasne určiť kde sa firma v danom momente nachádza, kam smeruje a akými prostriedkami sa tam chce dostať, teda marketingovú stratégiu.

Marketingová stratégia

Marketingová stratégia podniku musí v každom prípade vychádzať z jeho silných a slabých stránok, rovnako musí byť založená aj na jeho konkurenčných výhodách.

Základom  k poznaniu svojej východiskovej pozície na trhu, je nepochybne svedomite vypracovaná SWOT analýza, v ktorej sú štruktúrovane zadefinované silné a slabé stránky podniku, rovnako ako aj príležitosti či riziká vonkajšieho prostredia podniku.

Pre získanie komplexného obrazu odporúčame upriamiť pozornosť na:

  • vzťah silné stránky ↔ príležitosti, ktorý Vám napovie, ktoré z Vašich silných stránok rozvíjať pri využívaní tých-ktorých trhových príležitostí,
  • vzťah slabé stránky ↔ príležitosti, pomôže Vám sústrediť sa na problémy, ktoré by mohli stáť v ceste ekonomickému rastu podniku,
  • vzťah silné stránky ↔ riziká, znázorňujúci možnosti eliminácie jednotlivých trhových rizík prostredníctvom vybraných silných stránok podniku,
  • vzťah slabé stránky ↔ riziká, umožňujúci rozpoznať zvlášť nebezpečné aspekty Vášho pôsobenia na trhu.

V podmienkach rastúcej konkurencie, víťazí ten, kto dokáže  ponúknuť cieľovému zákazníkovi pridanú hodnotu a komplexne uspokojiť jeho potreby, preto je dôležité venovať výberu a vypracovaniu stratégie náležitú pozornosť.

Existuje niekoľko marketingových stratégií, v závislosti od finančných či ľudských zdrojov podniku, od počtu segmentov, na ktoré sa chce podnik sústrediť, či od charakteru produktového radu a pod. V praxi však nie je potrebné striktne vyberať len jednu, práve naopak. Najčastejšie stretávame kombináciu dvoch rôznych stratégií.

Druhy marketingový stratégií:

  • stratégia koncentrácie na vybranom trhovom segmente
  • stratégia diferenciácie
  • stratégia diverzifikácie
  • stratégia kooperácie a pod.