Klastre

Klaster je geografickou koncentráciou vzájomne prepojených spoločností a inštitúcií v určitej oblasti.

Klastre zoskupujú prepojené priemyselné odvetvia, zahŕňajú napríklad dodávateľov špecializovaných vstupov i správcov špecializovanej infraštruktúry. Často sa však rozširujú aj  v smere k zákazníkom a postranne aj k výrobcom komplementárnych produktov či k spoločnostiam v súvisiacich odvetviach. Klastre však často zahŕňajú aj vládne a iné inštitúcie – ako univerzity, normotvorné orgány, výskumné tímy, poskytovateľov odborných školení,  a obchodné asociácie, ktoré poskytujú špecializované tréningy, vzdelanie, informácie, prieskum, a technickú a odbornú pomoc.  V rámci vytvárania jedinej hodnoty pre zákazníka, uvedené subjekty medzi sebou kooperujú, no zároveň si aj konkurujú s cieľom zabezpečenia konkurencieschopnosti tak klastra ako celku, ako aj jeho jednotlivých členov na vnútornom aj zahraničnom trhu.

Úlohou klastrov je:

 • formovanie podmienok pre rozvoj klastrov,
 • vypracovanie stratégií ich rozvoja,
 • zabezpečenie podpory projektov, zameraných na zvýšenie konkurencieschopnosti účastníkov klastra,
 • podpora rozvoja malých a stredných podnikov,
 • rozvoj inovatívnej a technologickej politiky,
 • politika rozvoja exportu tak účastníkov klastra, ako aj krajiny všeobecne atď.

Medzi základné funkcie klastra z pohľadu zvyšovania konkurencieschopnosti tak jednotlivých členov ako aj samotného klastra zaraďujeme:

 • monitoring vonkajšieho podnikateľského prostredia, vrátane konkurencie,
 • analýza správania sa základných kupujúcich,
 • skúmanie správania sa analogických klastrov v krajine a v zahraničí,
 • rozpracovanie marketingovej stratégie klastra ako celku.

Výhody účasti podniku v klastri

Produktivita – podniky, účasťou v klastri, zvyšujú svoju produktivitu prostredníctvom:

 • prístupu k špecializovaným zdrojom, kvalilfikovanej pracovnej sile, čo pomáha znižovať ich prevádzkové náklady,
 • preferenčného prístupu k špecializovaným, dôležitým informáciám,
 • možnosti spoločne zdieľať náklady ale aj investície,
 • prístup k finančným zdrojom,
 • možnosť porovnania produktivity medzi jednotlivými členmi – benchmarking

Marketing

 • formovanie pozitívneho imidžu klastra a zvýšenie reputácie jeho členov,
 • organizácia finančne náročných marketingových podujatí, PR-kampaní, vytvorenie spoločnej web-stránky s charakteristikou všetkých členov v cudzom jazyku, vypracovanie reklamných materiálov, taktiež v niekoľkých cudzích jazykoch,
 • zdieľanie nákladov na spoločné propagačné a PR-podujatia,
 • možnosť účasti na medzinárodných výstavách a veľtrhoch, čo by pre jednotlivcov bolo z dôvodu ohraničených finančných zdrojov takmer nemožné.

Informácie

 • podnik, fungujúci v klastri, veľmi ľahko a často aj bezplatne, dostáva potrebné informácie od riadiaceho orgánu klastra, výskumno-vývojových centier a iných účastníkov klastra, ktoré by nemal možnosť získať pôsobiac samostatne,
 • v klastri sa sústreďujú obšírne trhové, technické i konkurenčné informácie a jeho členovia majú k nim preferenčný prístup; navyše osobné vzťahy a spoločenské putá upevňujú dôveru a napomáhajú toku informácií.

Internacionalizácia

 • riadiaci orgán klastra stimuluje exportnú činnosť, ale aj iné formy internacionalizácie svojich členov tým, že im sprostredkováva informácie o možnostiach zahraničnej spolupráce, o zahraničných trhoch a pod.
 • poskytuje im tak pomoc pri hľadaní potenciálnych zahraničných partnerov, financovaní exportu, pri tvorbe stratégie expanzie klastra ako celku a zároveň aj jeho jednotlivých členov

Konkurencieschopnosť

 • členovia klastra získavajú vyššiu konkurencieschopnosť v dôsledku inovatívnej činnosti, zavádzania jej výsledkov do praxe a tým ponúkanie vysokokvalitnej produkcie s vysokou pridanou hodnotou.

Inovácie

 • klastre majú podstatný vplyv aj na inovačnú schopnosť firmy; vzhľadom na to, že vo väčšine prípadov sú súčasťou klastra sofistikovaní kupujúci, majú ostatné firmy lepší prehľad o situácii na trhu, než izolované subjekty,
 • existujúce vzťahy medzi jednotlivými subjektmi vo vnútri klastra tiež pomáhajú rýchlejšie sa učiť a oboznamovať sa s novo vyvíjanými technológiami, dostupnými strojovými zariadeniami, či ich komponentmi, službami a marketingovými koncepciami a pod.; takémuto učeniu sa jednoznačne napomáha blízkosť, v ktorej jednotlivé spoločnosti pôsobia, a teda aj jednoduchšie realizovateľné obhliadky, návštevy, či osobné stretnutia; klastre v tejto súvislosti zabezpečujú potrebnú flexibilitu a tiež kapacitu pre rýchle reakcie v inovačnom procese, čo má v konečnom dôsledku výrazný vplyv na rýchlosť implementácie samotných inovácií.

Konzultácie

 • konzultačným orgánom v klastri vystupuje riadiaci orgán, ktorý zároveň háji záujmy členov klastra na miestnej, regionálnej ale i štátnej úrovni.

Vzdelanie

 • v rámci klastra je možné veľmi ľahko určiť vzdelanostné potreby jeho členov; zároveň vzdelávacie inštitúcie pôsobiace v klastri môžu ľahko prispôsobiť svoje služby potrebám ostatných členov.

Spolupráca

 • stimulovanie spolupráce medzi členmi patrí k základným funkciám klastra, čo má napomôcť dosiahnutiu synergického efektu a úspor z rozsahu.

Komunikácia

 • cieľom klastra je okrem iného odstrániť komunikačné bariéry a nedôveru medzi jeho členmi, a tým vytvoriť podmienky pre neformálnu komunikáciu, ktorá pomáha rozvoju vzájomných vzťahov a kontaktov.

Byť súčasťou klastra, teda umožňuje firmám pracovať efektívnejšie a získať tak vyššiu  mieru konkurencieschopnosti vďaka ľahšiemu prístupu k informáciám, technológiám, kvalifikovanej pracovnej sile, či dodávateľom, pretože všetky spomenuté zdroje sú sústredené v tesnej blízkosti. Klastre poskytujú priestor pre vyššiu výkonnosť a teda podporujú vyššiu prosperitu celej skupiny v regióne. Práve kvôli tomu, že sú jednotliví účastníci jeden od druhého tak blízko, môžu profitovať z ekonomických vedľajších efektov, ktoré im umožňujú vytvoriť pre konečného zákazníka vyššiu hodnotu, než by to bolo možné pre izolovaný podnik. Hromada vzťahov vo vnútri klastra vytvára synergický efekt.

S cieľom zabezpečiť konkurencieschopnosť klastra na zahraničných trhoch je dôležité aby pracoval ako jeden systémový celok, s jasne stanovenou organizačnou štruktúrou a marketingovou stratégiou rozvoja. V takom prípade malé a stredné podniky budú súčasťou stabilnej štruktúry schopnej presadiť seba ako aj svojich členov na globálnom trhu.

Medzinárodné klastre

Z hľadiska možnosti medzinárodného kooperovania klastrov a certifikácii particiúpuje agentúra SIEA na certifikácii klastrov a v súčasnosti je zapojená do medzinárodného projektu ClusterFy pre tvorbu podmienok integrácie klastrov aj na medzinárodnej úrovni. Certifikované klastre podľa metodiky ECSA poskytujú firmám lepšie podmienky a kooperáciu pri exportovaní, preto ich možno považovať tiež za jednu z možností podpory exportu. Informácie o zapojení SIEA v oblasti klastrov sú dostupné na webe: https://www.siea.sk/klastre-na-slovensku/

Klastre v Európe, s ktorými možno spolupracovať nájdete na linku https://www.clustercollaboration.eu/cluster-mapping