Marketingový mix

Marketingový mix tvorí súbor taktický marketingových nástrojov,  prostredníctvom ktorých podnik realizuje svoju marketingovú stratégiu na cieľovom trhu. Skladá sa zo štyroch komponentov, ktorých správne nastavenie vo veľkej miere vplýva na úspešnosť vášho prieniku na zahraničný trh.

Marketingovy_Mix_PPPP

Výrobková politika (PRODUCT)

Produkt predstavuje všetko, čo vie a môže uspokojovať potreby a želania spotrebiteľov. Ak chce firma na trhu uspieť, mala by sa nad svojimi produktmi, alebo službami zamyslieť viac a pochopiť skutočné potreby zákazníkov, a tiež skutočný potenciál ich produktu, alebo služby. Pochopenie zákazníkov a tiež vlastného produktu je základ pre úspešné podnikanie, pretože vďaka tomu budete môcť prinášať na trh lepšie produkty a služby a tým ovplyvníte aj iné faktory marketingového mixu.

Cenová politika (PRICE)

Cena produktu, alebo služby by mala obsahovať všetky náklady spojené s dodaním zákazníkovi plus Vašu maržu. Konečná cena závisí od samotného produktu, alebo služby, ale aj od dopytu na trhu a konkurencie. Konečnú cenu a váš zisk môžete ovplyvniť hlavne optimalizáciou ostatných elementov marketingového mixu. Pri oceňovaní produktov určených na vývoz je nutné počítať s dodatočnými nákladmi, ktoré nesúvisia priamo s vývozom jednotlivých tovarov alebo služieb, avšak navyšujú ich cenu.

Bližšie sa oceňovaniu produktov a služieb venujeme v časti portálu Exportná cena.

Distribučná politika (PLACE)

Distribúcia tovaru zohráva takisto dôležitú úlohu a má vplyv na spokojnosť zákazníka. Zahŕňa skladovanie, balenie, dopravu, dodanie a iné aspekty.

Pri zahraničnom obchode fungujú medzinárodné pravidlá na výklad najčastejšie používaných obchodných podmienok (dodacích doložiek) v zahraničnom obchode INCOTERMS. Ich aktuálne znenie, vysvetlenie a použitie je možné nájsť na stránke Medzinárodnej obchodnej komory.

Dodacie doložky INCOTERMS sú súborom medzinárodných pravidiel presne vymedzujúcich zodpovednosť kupujúcich a predávajúcich pri dodaní tovaru. INCOTEMRS upravujú kto a v akej fáze prepravy znáša náklady a preberá riziko s ňou spojené. Medzinárodné obchodné doložky INCOTERMS neupravujú prechod vlastníckych práv k tovaru, neplatia automaticky a je potrebné na ne v zmluve explicitne odkázať. Od roku 2011 sú v platnosti INCOTERMS 2010, súčasne s predošlými INCOTERMS 2000.

Komunikačná politika (PROMOTION)

Propagácia je o oboznámení zákazníkov s produktom, alebo službou správnym a efektívnym spôsobom na jednej strane, a na strane druhej o počúvaní a prijímaní názorov, podnetov a požiadaviek spotrebiteľov. K nástrojom marketingovej komunikácií patrí reklama a propagácia, osobný predaj, podpora predaja, public relations a iné. Každý produkt je iný, má špecifických zákazníkov, alebo obdobie kedy sa predáva lepšie, alebo horšie a na základe rôznych kritérií sa potom určuje aj spôsob komunikácie.

Účinný marketingový mix vhodne kombinuje všetky premenné tak, aby bola zákazníkovi poskytnutá maximálna hodnota a splnené firemné marketingové ciele.