Prieskum zahraničného trhu

K najdôležitejším elementom strategického riadenia podniku pri prieniku na zahraničné trhy patria:

 1. Monitoring a analýza svetového trhu vybranej komodity
 2. Analýza makroprostredia vybraného trhu
 3. Marketingový prieskum trhu

Monitoring a analýza svetového trhu vybranej komodity

K tomu, aby sa podnik správne rozhodol, na ktorom zo zahraničných trhov bude pôsobiť, je nevyhnutné dôkladne analyzovať svetový trh s vybranou komoditou, vrátane jeho konjunktúry, základných tendencií jeho vývoja ako aj tendencií správania sa dopytu na tomto trhu.

Analýza makroprostredia vybraného trhu

Makroprostredie tvorí tú časť vonkajšieho prostredia podniku, ktorú len ťažko môžeme ovplyvniť, no zároveň veľkou mierou vplýva na činnosť podniku a jeho pôsobenie na konkrétnom trhu. Významnú úlohu zohrávajú jeho nasledujúce faktory:

 • technologické– predovšetkým vedecko-technický pokrok, ktorý vážne mení charakter prostredia, v ktorom firma pôsobí. Mení zároveň aj spôsob života spotrebiteľov, posúva hranice uspokojenia ich potrieb, ovplyvňuje trendy v spôsoboch odbytu ako aj v marketingových nástrojoch, čím nepochybne vplýva na celkový stratégiu firmy na trhu.
 • ekonomické – pre potreby výberu správnej stratégie prieniku na trh, je nevyhnutné, aby firma poznala ekonomickú situáciu v regióne (tempo rastu odvetvia, dynamika rozvoja trhu, úroveň nezamestnanosti, úrokové sadzby, investičnú a daňovú politiku, úroveň príjmov obyvateľstva,…)
 • politické – k politickým faktorom možno zaradiť hlavne celkovú politickú situáciu v krajine, stabilitu, lojálnosť vlády, protekcionizmus v odvetví, administratívne bariéry, systém ochrany vlastníctva, no aj hrozby možných ozbrojených konfliktov, religióznych nepokojov, obchodných sankcií a pod.
 • sociálne – faktory zahŕňajúce demografickú situáciu v regióne, štruktúru obyvateľstva, úroveň príjmov, dôchodkov a životného minima, kultúrne prostredie, morálne hodnoty, náboženstvo, úroveň vzdelania a pod.

Marketingový prieskum trhu

Cieľom marketingového prieskumu trhu je vytvoriť informačno-analytický základ pre prijatie správnych marketingových rozhodnutí a tým eliminovať úroveň možného rizika. Prieskum trhu zahŕňa:

 • Určenie veľkosti trhu. V kvantitatívnom vyjadrení predstavuje reálny obraz o dosahovaných tržbách alebo objemoch predaja konkrétnej komodity na danom trhu.
 • Zadefinovanie svojho postavenia na trhu s formuláciou konkrétnych plánov v kvantitatívnom vyjadrení.
 • Analýzu správania sa spotrebiteľov na danom trhu (analýza dopytu). V tejto časti získate odpoveď na otázku kto nakupuje a prečo? Je dôležité zistiť preferencie kupujúcich, ich zloženie a motívy nákupu, čo nepochybne pomôže pri stanovovaní konkurencieschopnej ceny produkcie, pri prípadných požiadavkách na diferenciáciu produktov či pri prispôsobení reklamnej stratégie.
 • Analýza konkurencie (analýza ponuky) vrátane marketingovej politiky konkurentov sú nevyhnutné pre lepšiu orientáciu na trhu a prípadnú korekciu Vašej individuálnej politiky.
 • Analýza odbytových kanálov s cieľom sformulovať optimálnu cestu produktu ku konečnému spotrebiteľovi.

Z hľadiska spôsobu získania údajov je možné využiť buď tzv. prieskum od stola alebo terénny výskum priamo v danom teritóriu. Spravidla sa využívajú obidva spôsoby. Užitočné teritoriálne informácie poskytujú o svojich krajinách najmä obchodné komory, relevantné ministerstvá, resp. obchodní radcovia SR pôsobiaci v danej krajine, exportno-importné banky a špecializované organizácie zamerané na podporu zahraničného obchodu.

Na Slovensku špecifické teritoriálne informácie poskytuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Diplomati pravidelne aktualizujú informácie z teritórií.

Okrem toho existujú celosvetové informačné zdroje, kde je možné požadované údaje vyhľadať. Medzi tie najvýznamnejšie patria:

InfoPlease.com profily všetkých krajín sveta
CountryWatch.com špecifiká jednotlivých krajín
Bank of America profily vybraných krajín sveta
Atlapedia OnLine
World Factbook
US State Department kvalitný informačný servis
OECD.org internetový portál Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj so špecifickými makroekonomickými výkazmi členských štátov
Statistics Finland portál s medzinárodnými štatistickými údajmi
UN Comtrade Database voľný prístup k podrobným komplexným obchodným dátam Organizácie spojených národov
Sai Global technické štandardy
Arab.net teritoriálne informácie o arabských krajinách
Strany mira ruský portál krajín sveta
Knižnica Kongresu USA najrozsiahlejšia online databáza informácií o krajinách sveta
Svetová banka kvalitný informačný servis
Dun&Bradstreet možnosť preveriť riziká na zahraničných trhoch

Užitočné linky:

Zoznamy štatistických úradov krajín kvalitný informačný servis
IHS Global Insight ekonomicko-obchodné analýzy
Svetová obchodná organizácia správa o svetovom obchode 2013 a iné
Svetová banka kvalitný informačný servis
Ázijská rozvojová banka zahranično-obchodné a socioekonomické údaje krajín sveta