Riziká pri vývoze

Okrem príležitostí pri vývoze exportérom vznikajú aj mnohé riziká. Predpokladom na ich elimináciu, resp. ich úspešné zvládnutie je vytýčenie a definovanie potenciálnych rizík. Užitočná je aj spolupráca s profesionálmi (bankári, právnici, poisťovatelia), ktorí sú kvalifikovaní riziko eliminovať.

Druhy rizík v medzinárodnom obchode

Riziká pri obchodovaní so zahraničím závisia od podmienok a obchodnej praxe v krajine určenia tovaru, resp. služby. Od miery rizika a jeho druhu závisí tiež forma platby, použitá mena, doba splatnosti a podobne.

Politické riziko

Politická nestabilita v krajine určenia vyvážaného tovaru môže spôsobiť ujmu celej exportnej operácii, resp. zapríčiniť jej zlyhanie. Politické konflikty môžu spôsobiť neodoslanie platby nákupcom, blokády tovaru, jeho skonfiškovanie, resp. znárodnenie a iné. Pri vývoze do politicky nestabilného regiónu je potrebné zvážiť:

  • obchodné embargá medzi krajinou a medzinárodným spoločenstvom
  • občianske nepokoje — ohrozujú bezpečnosť obchodných zástupcov a partnerov
  • súlad právnych noriem krajiny s medzinárodnými štandardmi — ľudské práva, súkromné vlastníctvo, obchodné sankcie
  • podporu vývozných aktivít zabezpečuje tiež Eximbanka SR, ktorá ponúka širokú škálu bankových a poistných produktov

Právne riziko

Medzi slovenskou legislatívou a právnymi normami krajiny kam vyvážame často existujú značné rozdiely. Správne porozumenie týchto rozdielov a ich vplyvu na zahranično obchodnú výmenu môžu uľahčiť odborníci na dané teritórium. Taktiež sa môže líšiť obchodná prax pri uzatváraní zmlúv a postup dovoznej operácie, preto je prospešné explicitne písomne vytýčiť všetky náležitosti spojené s vývozom, akými sú napríklad: použitie medzinárodného štandardu obchodnej zmluvy, vytýčenie právnej záväznosti dohodnutých záväzkov, dohoda o použitom práve a spôsobe riešenia vzniknutých sporov, daňové zákony a predpisy a podobne.

Základným problémom je aké, resp. koho právo sa použije pri právnych sporoch. Jedným zo spôsobov riešenia právnych sporov môže byť i doložka v zmluve alebo samotná zmluva o rozhodcovskom konaní.

Podporu a poradenstvo môže poskytnúť SARIO v spolupráci s ISA.

Riziko korupcie

Vo väčšine krajín je skutok podplácania považovaný za trestný čin. V prípade chýbajúcej legislatívy v krajine, sa tento princíp na slovenských obchodníkov vzťahuje aj pri zahraničných operáciách. Je preto vhodné uistiť sa, že náš obchodný partner rovnako nemá záujem o tieto nelegálne praktiky a vzájomný kontakt funguje výlučne v rozmedzí národných noriem a medzinárodného práva.

Obmedzenia dovozu

Dovoz vybraných tovarov do niektorých destinácií môže byť obmedzený. Taktiež môže byť na určitý druh tovarov uvalená karanténa. Tieto skutočnosti je potrebné pri vývoze do zahraničia jednoznačne zohľadniť a riadiť sa podľa nich.

Kurzové riziko

Kurzové riziko vzniká pri platbe v cudzej mene a pohyblivosti kurzov. Tento typ rizika je možné eliminovať platbou v eurách, alebo formou finančných operácií, ako napr. hedging. V tomto prípade je vhodné spolupracovať s finančnými spoločnosťami a bankami.

Riziko neplatenia

Riziko nezaplatenia za tovar je pre exportérov jedno z najvážnejších. Preto je nevyhnutné prispôsobiť formu platby situácii v krajine importéra ako aj jeho finančnej situácii. Najspoľahlivejšou formou platby je platba vopred a dokumentárny akreditív. Platbu vopred je zväčša náročné vyrokovať a dokumentárny akreditív patrí k finančne náročnejším formám platobného styku, preto je dôležité správne ohodnotiť mieru rizika:

  • pred uzavretím dohody dôkladne zvážiť mieru rizika- vopred sa informovať o obchodnom partnerovi, zvážiť pozíciu banky ako sprostredkovateľa platobného styku, odhadnúť čas a spôsob riešenia potenciálnych problémov
  • poistenie vývozného úveru, vývoznododávateľského úveru — viac informácií nájdete na stránke Eximbanky, resp. iných bankových inštitúcií

Riadenie vývozného rizika

Riadenie vývozného rizika znamená jeho správny odhad, analýzu a určenie postupu na jeho elimináciu, resp. riešenie vzniknutých udalostí. Postup riadenia vývozného rizika:

  •  definovať podstatu rizika
  •  určiť pravdepodobnosť a možné dôsledky vzniku rizika
  •  vytvoriť stratégiu na zmiernenie rizika
  •  komunikovať so všetkými zúčastnenými stranami

Matica riadenia rizika (Risk management matrix)

Zaciname s exportom_Matica riadienia rizik-page-001 (2)

Postup:

Podľa individuálnej situácie krajiny/obchodného partnera, ohodnoťte mieru pravdepodobnosti a dosahu rizika.

Pravdepodobnosť: Dosah:      
5 – istá 5 – katastrofický
4 – pravdepodobná 4 – značný
3 – možná 3 – mierny
2 – nepravdepodobná 2 – malý
1 – málo pravdepodobná 1 – zanedbateľný

Následne hodnoty vynásobte v priečinku P x D.

P x D 25 – 20  vysoké riziko
19 – 8   mierne riziko
7 – 0    nízke riziko

Každá obchodná operácia je jedinečná, preto je navrhnutá schéma ilustračná a nápomocná pri komplexnej analýze. Druhy rizík, dôsledky a spôsob ich zmiernenia si navrhnite podľa situácie.