Rozvojová pomoc SR a EÚ

Agenda rozvojovej pomoci je v zodpovednosti Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS), je to rozpočtová organizácia Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Podrobnosti nájdete na stránke www.slovakaid.sk.

 

Zapájanie podnikateľov do projektov oficiálnej rozvojovej pomoci

Kľúčovým faktorom rozvoja je podnikanie, aj preto je zapájanie súkromného sektora nevyhnutnou podmienkou úspešnosti rozvojových aktivít. Platí to rovnako pre tradičných donorov, ako aj pre slovenskú ODA. Prirodzeným záujmom MZVaEZ SR je preto hľadanie synergie medzi rozvojovými cieľmi slovenskej ODA a podnikateľskými cieľmi slovenských firiem, osobitne malých a stredných podnikov, v rozvojových krajinách. Dôležitou podmienkou rozvojových aktivít slovenských subjektov je pritom posilniť socio-ekonomický rozvoj miestneho obyvateľstva (pracovné miesta, budovanie kapacít, dostupnosť základných tovarov a služieb).

Zapájaním podnikateľských subjektov do programu slovenskej ODA sledujeme nasledovné ciele:

 • podporiť aktivity, zámery a ciele slovenskej ODA v prioritných krajinách (prioritné krajiny slovenskej ODA vymedzuje Strednodobá koncepcia ODA SR na roky 2009 – 2013),
 • mobilizovať súkromné finančné zdroje na posilnenie slovenských rozvojových aktivít,
 • pomôcť etablovať sa slovenským podnikateľským subjektom v krajinách patriacich medzi teritoriálne priority slovenskej ODA,
 • posilniť a rozšíriť aktivity a rozvojový vplyv slovenských podnikateľských subjektov, ktoré už aktívne pôsobia v krajinách patriacich medzi teritoriálne priority slovenskej ODA.

Z charakteru a podstaty rozvojovej pomoci zároveň vyplýva, že nemôže suplovať vládne nástroje na podporu exportu.

Aktivity slovenských podnikateľských subjektov podporené z prostriedkov slovenskej ODA musia byť v súlade s teritoriálnymi prioritami definovanými v Strednodobej koncepcii ODA SR na roky 2009 – 2013 a v národnom programe na príslušný rok. Sektorové priority na zapájanie slovenských podnikateľov do aktivít ODA sú zadefinované v národnom programe na príslušný rok a špecifikované v konkrétnych výzvach na predkladanie žiadostí o dotácie. Základnou podmienkou je, aby išlo o oblasť, o ktorú prejavuje záujem prijímateľská krajina a zároveň v nej má slovenská podnikateľská komunita komparatívne výhody a evidentné kvalitné výsledky. Pri výbere sektorových priorít pre konkrétnu rozvojovú krajinu je preto dôležité zohľadniť aj poznatky a odporúčania príslušného ZÚ SR.

Medzi základné sektorové priority na rozvojové aktivity slovenských podnikateľských subjektov patria:

 • energetika – výroba a distribúcia energie, podpora udržateľných zdrojov energie, energetická efektívnosť budov,
 • infraštruktúra – budovanie dopravnej, logistickej a komunikačnej infraštruktúry,
 • životné prostredie – zásobovanie, úprava a rozvody pitnej vody, riadenie odpadového hospodárstva, ekologické technológie, ochrana pred prírodnými katastrofami,
 • hydrogeológia a zásobovanie pitnou vodou,
 • pôdohospodárstvo – lesné hospodárstvo, manažment poľnohospodárskej výroby,
 • zvyšovanie výnosnosti poľnohospodárskej produkcie, budovanie zavlažovacích systémov, potravinovú bezpečnosť,
 • sociálna infraštruktúra – aktivity v oblasti vzdelávania a dodávania zdravotníckych zariadení.

Informácia o koncepcii zapájania podnikateľských subjektov do rozvojovej spolupráce SR