Solvit a Jednotné kontaktné miesta

SOLVIT

SOLVIT, ktorej fungovanie v Slovenskej republike zabezpečuje Sekcia vládnej legislatívy, odbor aproximácie práva, je sieť na neformálne riešenie problémov, ktorým čelia občania alebo podnikatelia pri uplatňovaní svojich práv na vnútornom trhu Európskej únie. Poskytuje rýchle a účinné riešenia. Svoje služby poskytuje zadarmo. Vznikol z iniciatívy Európskej komisie v roku 2002. Problémy, ktoré SOLVIT rieši však musia spĺňať tieto 3 charakteristické znaky:
  • vyskytuje sa v nich cezhraničný prvok (občan jedného členského štátu Európskej únie1 čelí problému v inom členskom štáte Európskej únie);
  • je možné identifikovať porušenie európskej legislatívy (konkrétneho právneho aktu Európskej únie – nariadenia, rozhodnutia alebo smernice, prípadne za istých okolností aj základných právnych zásad vyplývajúcich z primárneho práva Európskej únie);
  • spôsobil ich, či už svojou činnosťou prípadne nečinnosťou orgán verejnej správy členského štátu Európskej únie (orgán štátnej správy, ale aj územnej samosprávy.

Bližšie informácie sú dostupné na tomto linku.

 

Jednotné kontaktné miesta v SR

 JEDNOTNÉ KONTAKTNÉ MIESTA (JKM) v Slovenskej republike vznikli na základe ustanovení Smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu (PDF, 225 kB) za účelom uľahčenia vstupu slovenských a zahraničných záujemcov o podnikanie v oblasti služieb na slovenský trh. JKM vznikli vo všetkých členských štátoch EÚ a štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami dohody o EHP a spolu tvoria celoeurópsku sieť jednotných kontaktných miest pod názvom “EUGO Network“.

Prostredníctvom JKM je možné vybaviť všetky povinné administratívne úkony súvisiace so začiatkom podnikania a niektoré úkony súvisiace s podnikateľskou činnosťou na jednom mieste (napr. ohlásiť živnosť, požiadať o zápis do obchodného reigstra, prihlásiť sa do systému povinného zdravotného poistenia, oznámiť zmeny, ukončiť podnikanie a pod.). Okrem týchto služieb poskytujú JKM aj podrobné informácie týkajúce sa vzniku oprávnenia na podnikanie.

Bližšie informácie sú dostupné na tomto linku.