Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Cieľom zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia je vytvoriť právny rámec pre rozvoj všestranných a vzájomne výhodných hospodárskych vzťahov. Ich uplatňovaním bude právo na zdaňovanie príjmov rozdelené objektívne medzi zmluvné štáty. Zmluvy sú významnou podmienkou rozvoja zahraničnoobchodných vzťahov. Ich prínosom je spravodlivé daňové zaťaženie zahraničných podnikateľov a tiež umožňujú, aby daňový systém vytváral rovnaké konkurenčné podmienky pre tuzemské aj zahraničné spoločnosti a podnikateľov. Z hľadiska obsahu sú to medzinárodné hospodárske zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb, na vykonanie ktorých nie je potrebný zákon. Tieto zmluvy majú prednosť pred zákonmi.

Zoznam zmlúv nájdete na stránke MF SR na tomto linku.